ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΦΟΡΙΑΣ / TAXIS 2018

Το TheReport.gr παραθέτει όλα τα έντυπα τα οποία μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με το Υπουργείο Οικονομικών / ΔΟΥ. Τα έντυπα είναι σε μορφή Acrobat PDF και μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Αφορούν τα έτη 2017-2018. Στο τέλος του πίνακα υπάρχει link για κατάλογο εντύπων παλαιότερων ετών (2005-2016). [Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το νέο έντυπο Ε1, για τη Φορολογική δήλωση 2018 (εισοδήματα 2017), επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Για να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το έντυπο που σας ενδιαφέρει κάντε κλίκ στο εικονίδιο που βρίσκεται δίπλα στην περιγραφή του. Μπορείτε κατόπιν να το εκτυπώσετε και να το υποβάλλετε συμπληρωμένο στις υπηρεσίες του Υπουργείου (Εφορίες κλπ). Τα στοιχεία παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr)

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα 7 Μαΐου 2018, 19:03

Για να διαβάσετε τα έντυπα χρειάζεστε το πρόγραμμα Acrobat Reader (download Acrobat)

Τα παρακάτω έντυπα είναι σε μορφή PDF και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στις συναλλαγές σας με το Υπουργείο Οικονομικών. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το τηλέφωνο 15515 (με αστική χρέωση) τις εργάσιμες ημέρες. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε το τηλέφωνο 210-480.25.52 τις εργάσιμες ημέρες και από 08:00 έως 16:00.

Κατάλογος εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή

Πίνακας Κωδικών Εντύπων
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ
PDF
ΓΕΝΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
010
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ( Άρθρο 8 Ν.1599/1986)
011
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99)
012
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Άρθρο 8 Ν.1599/86 & άρθ. 3 παρ.3 Ν.2690/99 – ΕΝΤΥΠΟ Α21)
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ
Έντυπα Μητρώου

Εντυπο Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

Εντυπο Μ1

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Εντυπο Μ2
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ3
Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ4
Δήλωση διακοπής εργασιών
Εντυπο Μ5
Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης
Εντυπο Μ6
Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης
Εντυπο Μ7
Δήλωση σχέσων φορολογουμένου
Εντυπο Μ8
Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου
Εντυπο Μ9
Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης
Εντυπο Μ10
Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού
Εντυπο Μ11
Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού
Εντυπο Μ12
Δήλωση πωλήσεων από απόσταση
Εντυπο Μ13
Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.
Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος

Εντυπο Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
acrobat

Εντυπο Ε2

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων
Εντυπο Ε3
Μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών
acrobat
    Εντυπο  Ν Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013
acrobat
Εντυπο Ε5
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε., Ε.Ε., Αστικών, Αφανών ή Συμμετοχικών Εταιριών, Κοινωνιών Αστικού Δικαίου και Κοινοπραξιών.
acrobat
Εντυπο Φ-01 010 Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα
acrobat
Εντυπο Φ-01 012 Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Εντυπο Φ-01 013 Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.
acrobat
 Εντυπo
Ν-146 Θ.Ν.-131α,
Φ01.019
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)
 Εντυπο
Θ.Ν.-131α,
Φ01.024
Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)
 Εντυπo E454
Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε286
Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994
Εντυπο Φ01.018
Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Εντυπο Δ457
Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Εντυπo E178
Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)
Εντυπo Ε511
Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.
Εντυπο Ε16 Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων
Φ01.042 Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών
Φ01.043 Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα
Φ01.044 Βεβαίωση Εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και Δικαιώματα
Κωδικοποίηση Ηλεκτρονικό αρχείο αποδοχών

Έντυπα Αυτοκινήτων

 Εντυπo
Θ.Ζ. -50,
Ε25

Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

Έντυπα Φ.Π.Α.

Εντυπο
012-ΦΠΑ
Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης
Εντυπο
Φ1  009-ΦΠΑ
Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
Εντυπο
Φ2  050-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.
Εντυπο
Φ3  051-ΦΠΑ
Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α’ κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)
Εντυπο Φ4
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων
Εντυπο Φ5
Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων
Εντυπο Φ6 Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000.
Εντυπο
ΦΠΑ-018A
Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991

Έντυπα Δικαστικού

Εντυπο Δ2
Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης
Έντυπα Κ.Β.Σ.
Εντυπο Β1
Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)
Εντυπο Β2
Δήλωση έναρξης – μεταβολής – παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.
Έντυπα Εφαρμογής Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.)
.
Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας
Έντυπα Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων
 Εντυπο Γ401
Αίτηση χορήγησης δανείου
.
Αίτηση επιστροφής δόσεων
Εντυπο
Γ501/2/01
Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων
Εντυπο
Β112  2/01
Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
Εντυπο Β201
Αίτηση κανονισμού μερίσματος
 Εντυπο Β401
Aλλαγή διευθύνσεως
 Εντυπο
Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

Έντυπα Τελωνείων
Εντυπο Τ300
Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών
Αποδεικτικά Επίδοσης
Έκθεση επίδοσης (προσωπικά στον προς ον η επίδοση)
acrobat
Έκθεση επίδοσης (προς αγνώστου διαμονής)
acrobat
Έκθεση επίδοσης (σε σύνοικο του προς ον η επίδοση)
acrobat
Έκθεση επίδοσης (σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση)
acrobat
Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής)
acrobat
Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση λόγω απουσίας)
acrobat
Έκθεση επίδοσης (σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δήμο ή Περιφέρεια)
acrobat
Έκθεση επίδοσης (σε νοσηλευόμενο- φυλακισμένο)
acrobat

Κατάλογος εντύπων παλαιότερων ετών

Έντυπα Ε1

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2016
Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2015
Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2014
Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2014
Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2013
Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2012
Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2011
‘Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2010
Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2009
Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2008
Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2007
‘Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2006
‘Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2005

 

Έντυπα Ε2

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2016
‘Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015
‘Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2014
‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2014
‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013
‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2012
‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2011
‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2010
‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2009
‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2008
‘Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2007

Έντυπα Ε3

‘Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016
‘Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015
‘Εντυπο Ε3 φορολογικού  έτους 2014
‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2014
‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013
‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2012
‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2011
‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2010
Έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2009
‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2008
‘Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2007

Έντυπα Ν

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016
Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2015
Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2014

Έντυπα Ε5

‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2014
‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013
‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2012
‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2011
‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2010
‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2009
‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2008
‘Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2007

Βεβαίωσης Αποδοχών ή Συντάξεων – Αμοιβών – Μερισμάτων ή Τόκων ή Δικαιωμάτων

Φ01.042 φορολογικού έτους 2016
Φ01.043 φορολογικού έτους 2016
Φ01.044 φορολογικού έτους 2016

 

Κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το νέο έντυπο Ε1 για την φορολογική δήλωση 2018 (φορολογικού έτους 2017), επιλέγοντας το παρακάτω link:

ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε1 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018