ΑΔΜΗΕ: Αύξηση EBITDA, μείωση καθ. κερδών το Α’ τρίμηνο 2019

Αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, διάστημα κατά το οποίο τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 16,4% σε σχέση με πέρυσι.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε:

-Ο ΑΔΜΗΕ διατήρησε ισχυρή απόδοση κατά το Α΄Τρίμηνο του 2019 με τα Συνολικά Έσοδα να αυξάνονται κατά 14,2% και να ανέρχονται στα 64,7 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των Προβλέψεων να αυξάνονται κατά 19,2%. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 69,1%, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 39,4% ως απόρροια της επιτυχούς υλοποίησης του χρηματοοικονομικού της σχεδιασμού.

Τα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν κατά 5,1 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 26,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του Α’ Τριμήνου 2018 είχαν επηρεαστεί θετικά από την ad hoc Απελευθέρωση Πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου.

Ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 4 δις ευρώ έως το 2027 με έμφαση στις νησιωτικές διασυνδέσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.
Το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ διένειμε τον Απρίλιο σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων μέρισμα ίσο με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2018, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,79 εκατ. Ευρώ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (μέτοχος κατά 51% του ΑΔΜΗΕ) εισέπραξε το μερίδιο που της αναλογεί το οποίο ανήλθε στα 21,8 εκατ. ευρώ.

Το 2018, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών διένειμε 0,0316 ευρώ ως προμέρισμα. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα προτείνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, που ανέρχεται στα 0,028 ευρώ ανά μετοχή, ως τακτικό μέρισμα. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση έχει προτείνει κατά το 2019 τη διανομή ως προμέρισμα του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τον Απρίλιο ως μέρισμα. Το προτεινόμενο προμέρισμα θα ανέλθει στα 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική διανομή μερίσματος και προμερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,088 ευρώ ανά μετοχή και προγραμματίζεται να διανεμηθεί τον Αύγουστο.