Βελτίωση μεγεθών στο 9μηνο για Space Hellas και Epsilon Net

Σε 47,9 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Space Hellas την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 έναντι 45,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 4,27%.

Το τρίτο τρίμηνο 2020 (01.07.2020 – 30.09.2020) ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 14,8 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Το ενοποιημένο EBITDA την περίοδο από 01.01.2020 έως 30.09.2020 έκλεισε σε 3,5 εκατ. ευρώ έναντι 3,4 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ για την περίοδο 01.07.2020- 30.09.2020 το ενοποιημένο EBITDA ανήλθε σε 0,5 εκατ. ευρώ έναντι 0,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Βελτίωση παρουσίασαν τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων χρηματοδοτικών & επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT ) στο εννεάμηνο του 2020, τα οποία ανήλθαν σε 2,1 εκατ. ευρώ έναντι 2 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019. Για την περίοδο 01.07.2020- 30.09.2020 το ενοποιημένο EBIT ανήλθε σε  0,05 εκατ. ευρώ έναντι – 0,2 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο συνολικός μακροπρόθεσμος δανεισμός του Ομίλου κατά την 30.09.2020 ανέρχεται σε  18 εκατ. ευρώ και ο συνολικός βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 17,9 εκατ. ευρώ ενώ το καθαρό χρέος ανέρχεται σε 30,2 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η διατήρηση της απαραίτητης ρευστότητας για την κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών του ομίλου, συνεχίζει να είναι πρωταρχικός στόχος και επιτυγχάνεται τόσο από την κερδοφορία, όσο και από την πρόσβαση κατά κύρια βάση, σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Δεν υπάρχουν σημαντικές μεταβολές στην κεφαλαιακή διάρθρωση καθώς και στα λοιπά μεγέθη της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης του ομίλου οι οποίες έλαβαν χώρα το τρίτο τρίμηνο της χρήσης 2020.

Epsilon Net: Βελτίωση μεγεθών στο 9μηνο

Σε 11,50 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου, κλάδου πληροφορικής, Epsilon Net, κατά το εννεάμηνο του 2020 έναντι 10,26 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 12,15%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 2,47 εκατ. ευρώ έναντι 2,09 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,96%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 61,19% ανερχόμενα σε 1,22 εκατ. ευρώ έναντι 0,75 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019.

Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 3,06 εκατ. ευρώ έναντι 2,39 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 28,17%.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου ανήλθαν σε 0,64 εκατ. ευρώ έναντι 0,53 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019, σημειώνοντας αύξηση 20,57%, ενώ τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 94,65% ανερχόμενα σε 0,23 εκατ. ευρώ έναντι 0,12 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2019.

Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 20,25 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 161,28% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, ο μακροπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 8,51 εκατ. ευρώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός σε 3,52 εκατ. ευρώ και το θετικό καθαρό ταμείο σε 8,22 εκατ. ευρώ.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου στο εννεάμηνο 2020 ανήλθαν σε 20,05 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Epsilon Net κατά την διάρκεια των εννέα μηνών του 2020 προχώρησε με γοργά βήματα στην υλοποίηση του επενδυτικού του πλάνου, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την σημαντική του θέση στο χώρο του business software.
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020, ειδικότερα τον Ιούλιο, ολοκληρώθηκε η εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 5,34 εκατ. Τον ίδιο μήνα πραγματοποιήθηκε η εξαγορά του 51% της hoteliga International s.p Z.o.o με έδρα την Πολωνία.

Τον Αύγουστο του 2020 η EPSILON NET πιστοποιήθηκε ως πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ΥΠΑΗΕΣ από την ΑΑΔΕ, διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρει ο Όμιλος στις ελληνικές επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους αναφορικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία (myData) της ΑΑΔΕ αλλά και τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους.