Δημόσια προσφορά ΤΧΣ για ΕΤΕ: Υπερκάλυψη 8,04 φορές – 1,67 δισ. ευρώ για το 22% των μετοχών της

Υπερκάλυψη 8,04 φορές σημείωσε το βιβλίο της Εθνικής Τράπεζας για τη διάθεση ποσοστού μετοχών που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Ειδικότερα στην ανακοίνωση του ΤΧΣ αναφέρονται τα εξής:

Η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η «Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.». ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) στο πλαίσιο της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» («ΕΤΕ») (μετά την πλήρη άσκηση από το ΤΧΣ του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, όπως ορίζεται παρακάτω), η οποία αντιστοιχεί σε 201.237.334 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας Euro1,00 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ (εφεξής οι «Προσφερόμενες Μετοχές») και κατόπιν της ανακοίνωσης του ΤΧΣ στις 17.11.2023 για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς, τον τελικό αριθμό των μετοχών που προσφέρθηκαν μέσω της Προσφοράς και την ολοκλήρωση της Προσφοράς, ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «ΕΚ»), ότι:

1. Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:

(α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους Κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας με ιδιωτική τοποθέτηση (ήτοι μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου) (i) σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «ΗΠΑ» ή «Ηνωμένες Πολιτείες»), όπως ορίζονται και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «Κανόνας 144Α») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) εκτός των ΗΠΑ, σε ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (σε κάθε περίπτωση με βάση εφαρμοστέες εξαιρέσεις από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου και καταχώρισης) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η J.P. Morgan SE ενήργησε ως Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η J.P. Morgan SE, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Παγκόσμιοι Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe SA ενήργησε ως Διαχειριστής του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, και η AXIA Ventures Group Limited και η Euroxx Securities S.A. ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής για τη Διεθνή Προσφορά.

2. Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 16.11.2023. Το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το δικαίωμά του να αυξήσει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών κατά έως 18.294.303 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), επομένως στην Προσφορά προσφέρθηκαν συνολικά 201.237.334 Προσφερόμενες Μετοχές.

3. Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 16.11.2023, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε, εντός του εύρους τιμών (Euro5,00-Euro5,44), σε Euro5,30 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.

4. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 16.11.2023, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:

(i) 40.247.467 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών)κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:

(α) 24.148.480 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 60% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και

(β) 16.098.987 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 40% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.

(ii) 160.989.867 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά

5. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 1.617.300.838 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 201.237.334 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 8,04 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 87.150.492 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 40.247.467 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 2,17 φορές, διαιρούμενη ως εξής:

(α) η ζήτηση από τις 7.247 αιτήσεις αγοράς Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 41.487.034 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 24.148.480 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 1,72 φορές, και

(β) η ζήτηση από τις 89 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 45.663.458 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 16.098.987 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανέμονται σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,84 φορές.

Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.

6. Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε Euro1.066.557.870,20.

7. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.

8. Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό του ATHEXCSD (η «Ημερομηνία Διακανονισμού») ορίζεται η 21.11.2023.

Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.

1,67 δισ. ευρώ για το 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας άντλησε το ΤΧΣ

Την επιτυχή διάθεση ποσοστού 22% από το σύνολο των μετοχών (40,39%) που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Εθνική Τράπεζα, μέσω Δημόσιας Προσφοράς σε Έλληνες και ξένους επενδυτές, έναντι συνολικού τιμήματος 1,067 δις Ευρώ, χαιρετίζουν οι κ.κ. Βερύκιος και Ξηρουχάκης.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος του ΤΧΣ, κ. Ανδρέας Βερύκιος ,δήλωσει σχετικά: “Το ΤΧΣ ευχαριστεί θερμά το διεθνές και ελληνικό επενδυτικό κοινό για την υψηλή ανταπόκριση στη Δημόσια Προσφορά μετοχών του Ταμείου στην Εθνική Τράπεζα και την έμπρακτη στήριξη τους στην ελληνική οικονομία. Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΤΧΣ παραμένουν προσηλωμένοι στην στρατηγική από-επένδυσης, ένα έργο εθνικής σημασίας, που θα δώσει νέα πνοή ανάπτυξης στη χώρα, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες”.

Σχολιάζοντας την συναλλαγή, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΧΣ, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, ανέφερε: “Ο στρατηγικός στόχος της από-επένδυσης από τις συστημικές τράπεζες, προχωρά με εξαιρετικά αποτελέσματα, γεγονός που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.Η πολύ υψηλή υπερκάλυψη της διάθεσης του ποσοστού μετοχών μας στην Εθνική Τράπεζα ξεπέρασε κάθε προσδοκία (9,5 φορές για το διεθνές βιβλίο, 2,2 φορές για το Ελληνικό ή 8 φορές-μεσοσταθμικά- για τη συνολική προσφορά) προσελκύοντας από τις πρώτες ώρες ισχυρότατο ενδιαφέρον από κορυφαίους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (με συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια άνω των 30 τρισεκατομμυρίων ευρώ), αρκετοί εκ των οποίων συμπεριλαμβάνουν στο χαρτοφυλάκιο τους μια ελληνική τράπεζα για πρώτη φορά, ή ξανά μετά από πολλά έτη.

Πρόκειται για ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές του Ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και στην αυξανόμενη δυναμική της Ελληνικής οικονομίας, και παράλληλα αποτελεί αναγνώριση, σε διεθνές επίπεδο, της συνεισφοράς του Ταμείου στην ανάκαμψη του τραπεζικού μας κλάδου και στην εμπέδωση κλίματος επενδυτικής εμπιστοσύνης προς την χώρα μας. Ήταν βεβαίως πρωτοφανής η ανταπόκριση και από το ελληνικό επενδυτικό κοινό.

Το ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα της δημόσιας προσφοράς του Ταμείου για την Εθνική Τράπεζα, επισφραγίζει την συστηματική και σκληρή δουλειά που έγινε από όλες τις πλευρές με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία και την ανάπτυξη. Ευχαριστώ θερμά τη Διοίκηση, ιδιαίτερα τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Παύλο Μυλωνά και φυσικά το προσωπικό της ΕΤΕ για την άριστη συνεργασία με το Ταμείο καθώς και τους εργαζόμενους του ΤΧΣ για την άρτια, πολύμηνη, προετοιμασία αυτής της συναλλαγής και την άψογη εκτέλεση της.

Αποτελεί το τρίτο ορόσημο της στρατηγικής από-επένδυσης του Ταμείου, σε διάστημα μόλις ενός μήνα, επίτευγμα που ίσως για κάποιους να φάνταζε ακατόρθωτο αλλά που εμείς από την πρώτη στιγμή είχαμε πιστέψει ότι θα φέρουμε εις πέρας με επιτυχία. Θα συνεχίσουμε τη πορεία της από-επένδυσης με τον ίδια ορμή και δυναμισμό, έχοντας ως στόχο, με την ολοκλήρωση του έργου μας, να έχουμε συντελέσει καθοριστικά στην μακροπρόθεσμη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας”.

Κ. Χατζηδάκης: Εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την Εθνική Τράπεζα και το τραπεζικό σύστημα της χώρας

«Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης του 22% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε ξένους και Έλληνες επενδυτές, με πολύ μεγάλη υπερκάλυψη της προσφοράς εκ μέρους των επενδυτών, είναι εξαιρετικά θετική εξέλιξη για την Εθνική και το τραπεζικό σύστημα της χώρας», αναφέρει σε δήλωσή του ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

«Είναι όμως και μια εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια άλλων πρόσφατων θετικών εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα, των αλλεπάλληλων αναβαθμίσεων της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες καθώς και αντίστοιχων θετικών αξιολογήσεων για τη χώρα από διεθνείς οργανισμούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση συνεισέφερε η προετοιμασία, η οργάνωση και η υλοποίηση της δημόσιας προσφοράς από τη διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, την οποία θέλω να ευχαριστήσω. Είναι ενδεικτικό ότι η συγκεκριμένη συναλλαγή ήταν η πιο επιτυχημένη την τελευταία τριετία στην ΕΕ ως προς τη ζήτηση που εκδηλώθηκε και την ελαχιστοποίηση της έκπτωσης στην τιμή διάθεσης. Είναι πηγή αισιοδοξίας για το τραπεζικό μας σύστημα και την ελληνική οικονομία», είπε ο υπουργός.