Διαγωνισμός για αγορά 750 λεωφορείων σε Αθηνα και Θεσσαλονίκη

Ξεκινά ο διαγωνισμός του υπουργείου Μεταφορών για την προμήθεια των 750 αστικών λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, η διεύθυνση Προμηθειών και Λειτουργικής Μέριμνας του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για ανανέωση του στόλου των αστικών λεωφορείων με νέα λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Πρόκειται για 490 οχήματα και 260 με δικαίωμα προαίρεσης με συνολικό 461.094.000 ευρώ (ποσό με ΦΠΑ, ποσό χωρίς ΦΠΑ 371,8 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών που είναι ο φορέας υλοποίησης, πρόκειται για:

100 πετρελαιοκίνητα αρθρωτά αστικά λεωφορεία 18 μέτρων, κατηγορίας EURO VI (τμήμα 1 της σύμβασης)
200 απλά αστικά λεωφορεία συμπιεσμένου φυσικού αερίου 12 m (CNG), με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130, ήτοι, σύνολο 330 (τμήμα 2 της σύμβασης)
190 απλά ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία 12 μέτρων, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130, ήτοι, σύνολο 320 (τμήμα 3 της σύμβασης).
παρελκόμενα, ήτοι 190 σταθερούς φορτιστές βραδείας φόρτισης, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 130, δηλαδή σύνολο 320, 13 κινητούς φορτιστές βραδείας φόρτισης, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 9, ήτοι, σύνολο 22 και 19 ταχυφορτιστών, με δικαίωμα προαίρεσης άλλων 13, ήτοι, σύνολο 32, για τα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία (εντάσσεται στο τμήμα 3 της σύμβασης και αφορά στα ηλεκτρικά λεωφορεία) την εκπόνηση όλων των μελετών και σχεδίων που απαιτούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, καθώς των τελικών σχεδίων κατασκευής των λεωφορείων «ως κατασκευάσθη» (as built) (αφορά σε όλα τα τμήματα της σύμβασης). Προμήθεια όλων των εγχειριδίων, των τεχνικών εγγράφων και των εικονογραφημένων καταλόγων εξαρτημάτων που είναι απαραίτητα για την εκπαίδευση οδηγών, την λειτουργία, την συντήρηση, την γενική επισκευή, την ανίχνευση και αποκατάσταση βλαβών και την επισκευή των οχημάτων και των φορτιστών (αφορά στο τμήμα 3), καθώς και του βιβλίου «ιστορικού» του κάθε οχήματος (αφορά σε όλα τα ΤΜΗΜΑΤΑ της Σύμβασης).

Ο ανάδοχος θα πρέπει ακόμη να προχωρήσει:

στην παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης δοκιμών, επαλήθευσης επιδόσεων και θέσης σε λειτουργία στο δίκτυο, στις οποίες θα αποδείξει τη δυνατότητα της προμήθειας να τηρεί τις τεχνικές προδιαγραφές (αφορά σε όλα τα τμήματα της σύμβασης).
στην παροχή εκπαίδευσης στο κατάλληλο προσωπικό των φορέων λειτουργίας των λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ώστε να εξασφαλιστεί η απόλυτη εξοικείωση με το σχεδιασμό, τη λειτουργία και την ανίχνευση βλαβών των οχημάτων και των παρελκόμενων αυτών (αφορά σε όλα τα τμήματα της σύμβασης)
στη συντήρηση και επισκευή των αστικών λεωφορείων όλων των τύπων και των παρελκομένων τους, για χρονικό διάστημα 15 ημερολογιακών ετών από την οριστική παραλαβή του κάθε λεωφορείου ή/και του κάθε παρελκομένου (αφορά όλα τα τμήματα της σύμβασης για τα λεωφορεία, το τμήμα 3 για τα παρελκόμενα).

Η διάρκεια της σύμβασης είναι 17 ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία υπογραφής της. Η χρηματοδότηση καλύπτεται από το ΠΔΕ μέχρι η παρούσα προμήθεια να ενταχθεί σε κάποιο επιχειρησιασκό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020.