ΕΧΑΕ: Διπλασιασμός καθαρών κερδών το 2019

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου της ΕΧΑΕ μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στη χρήση του 2019 στα 6,1 εκατ. ευρώ έναντι 3,0 εκατ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 101%.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου το 2019 διαμορφώθηκαν στα 32,2 εκατ. ευρώ έναντι 25,6 εκατ. ευρώ το 2018, αυξημένα κατά 25,8%. Η μεταβολή οφείλεται κυρίως στην αυξημένη συναλλακτική δραστηριότητα καθώς επίσης και στα έσοδα από δημόσιες προτάσεις. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του έτους ανήλθαν στα 13,2εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 79,3% σε σχέση με τα 7,4εκατ. ευρώ το 2018.

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών σημείωσε σημαντική μεταβολή το 2019 καταγράφοντας άνοδο 49,5%, ενώ αυξήθηκε κατά 21,0% η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών η οποία διαμορφώθηκε στα 67,4 εκατ. ευρώ έναντι 55,7 εκατ. ευρώ του 2018.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου 0,09 ευρώ ανά μετοχή.