Σε εξέλιξη η απογραφή κτιρίων 2021 από την ΕΛΣΤΑΤ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η Απογραφή Κτιρίων 2021, η οποία διενεργείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες της Χώρας, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση σχετικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας.

Αναλυτικές πληροφορίες: https://www.statistics.gr/el/2021-buildings-census

Απογραφή Κτιρίων 2021

Η Απογραφή Κτιρίων προηγείται πάντα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών και διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της Χώρας και συγκεκριμένα για την καταγραφή του αριθμού των κτιρίων και τη συλλογή στοιχείων για τη σύνθεσή τους από πλευράς ορόφων, καθώς και για διάφορα άλλα χαρακτηριστικά τους (υλικά κατασκευής, χρήση, περίοδος κατασκευής κ.λπ.). Από την Απογραφή αυτή προκύπτουν αναλυτικά στοιχεία για όλες τις διοικητικές διαιρέσεις της Χώρας. Επιπρόσθετα, η Απογραφή Κτιρίων αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιών-νοικοκυριών της Απογραφής Πληθυσμού και Κατοικιών. Το νομικό πλαίσιο των Γενικών Απογραφών είναι ο Νόμος 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021).

Μεθοδολογία διενέργειας της Απογραφής

Η Απογραφή Κτιρίων διαρκεί έως δύο (2) μήνες και προηγείται της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών. Συγκεκριμένα θα διεξαχθεί από την 1η Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου 2021.Η περίοδος συλλογής των στοιχείων δύναται να παραταθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών αφής (tablet), ώστε να συλλεχθούν και οι απαραίτητες πληροφορίες για το γεωχωρικό εντοπισμό των κτιρίων (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1799 της Επιτροπής που απαιτεί την κατάρτιση των σχετικών στατιστικών γεωκωδικοποιημένων σε κάνναβο 1 km2).

 

Ασφάλεια δεδομένων

Τα στοιχεία της Απογραφής Κτιρίων καταχωρίζονται σε ειδική ασφαλή βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις συλλεγόμενες μεταβλητές. Για την πρόσβαση στις πληροφορίες της βάσης λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας, προκειμένου να τηρείται το απόρρητο των αρχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3832/2010, και τα αρχεία της βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων ώστε τα παρασχεθέντα δεδομένα να προστατεύονται από κάθε ανεξουσιοδότητη ή μη νόμιμη επεξεργασία.

Ερωτηματολόγιο Απογραφής Κτιρίων 2021

Η Απογραφή Κτιρίων αποσκοπεί στην καταγραφή του συνόλου των κτιρίων της Ελλάδας και τη συλλογή δεδομένων για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους. Ενδεικτικά αναφέρονται: περίοδος και υλικά κατασκευής, αριθμός ορόφων, είδος οροφής, χρήση κτιρίου, γειτνίαση με άλλα κτίρια κ.λπ. Επιπλέον, στο ερωτηματολόγιο της Απογραφής περιλαμβάνονται ερωτήματα για την προσβασιμότητα σε αυτά από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), ενώ για πρώτη φορά, συλλέγονται και οι απαραίτητες πληροφορίες για το γεωχωρικό εντοπισμό των κτιρίων.

Αναλυτικότερα, κατά τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων, καταγράφονται, σύμφωνα με το Νόμο 4772/2021 (ΦΕΚ 17/Α΄/05-02-2021), τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε κτίριο:

 • Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός)
 • Απογραφικός τομέας
 • Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
 • Ταχυδρομική διεύθυνση (ή τοποθεσία ή ιδιοκτήτης)
 • Α/Α κτιρίου ή άλλου κατοικούμενου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο
 • Ένδειξη κτιρίου (κτίριο ή άλλος κατοικούμενος χώρος, π.χ. σκηνή, τροχόσπιτο, καταυλισμός κ.λπ.)
 • Όροφοι και λοιπά σχετικά στοιχεία του κτιρίου (π.χ. αριθμός ορόφων και υπογείων)
 • Περίοδος κατασκευής του κτιρίου
 • Αν το κτίριο εφάπτεται με γειτονικό
 • Βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού του κτιρίου (π.χ. μπετόν, μέταλλο, ξύλο, τούβλα – τσιμεντόλιθοι, πέτρα)
 • Είδος οροφής του κτιρίου (π.χ. ταράτσα, κεραμίδια)
 • Χρήσεις ή προορισμός χρήσεων του κτιρίου (π.χ. κατοικία, εργοστάσιο, νοσοκομείο)
 • Αριθμός ανελκυστήρων
 • Αριθμός κατοικιών
 • Λειτουργία συλλογικού καταλύματος
 • Πρόσβαση ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου ή/και του ανελκυστήρα (εάν υπάρχει)

Οι τομεάρχες, τα αρμόδια όργανα για τη συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Κτιρίων, επισκέπτονται τα κτίρια όλης της Χώρας και χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικές συσκευές αφής (tablet) συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο για κάθε κτίριο, ηλεκτρονικά, αξιοποιώντας ειδική εφαρμογή. Για την πληρότητα των απαντήσεων ενδέχεται να συνομιλούν με τους ιδιοκτήτες, ενοίκους ή διαχειριστές των κτιρίων ζητώντας τους σχετικές πληροφορίες.