Αύξηση στα καθαρά κέρδη της ΤΙΤΑΝ το 2018

Σε 1.490,1 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου Τιτάν το 2018, σημειώνοντας οριακή μείωση 1% σε σύγκριση με το 2017. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 5% στα 259,7 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 53,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με το 2017.

Το 4ο τρίμηνο του 2018 όλα τα λειτουργικά μεγέθη κατέγραψαν αύξηση , συνεχίζοντας τη βελτίωση των επιδόσεων που άρχισε να καταγράφεται από τα μέσα του έτους. Όλες οι γεωγραφικές περιοχές δραστηριότητας βελτίωσαν τα αποτελέσματά τους έναντι του τελευταίου τριμήνου του 2017, εκτός από τον τομέα της Ανατολικής Μεσογείου. Συνολικά ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 7,5% και ανήλθε σε 388,2 εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 6,6% και ανήλθαν σε 62,8 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 3,6 εκατ. ευρώ έναντι 9,6 εκατ. ευρώ το 2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει προγραμματιστεί για την 7η Ιουνίου 2019, τη διανομή μερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή έναντι 0,05 ευρώ ανά μετοχή το περασμένο έτος. Τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία.

Οι επενδυτικές δαπάνες του Ομίλου το 2018 ανήλθαν σε 119 εκατ. ευρώ και ήταν κατά 4 εκατ. ευρώ χαμηλότερες από το 2017. Kατά το ήμισυ περίπου αφορούσαν επενδύσεις στις δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Στις επενδύσεις συμπεριλαμβάνονται 12 εκατ. ευρώ εφάπαξ αναδρομική πληρωμή άδειας λειτουργίας του εργοστασίου Beni Suef στην Αίγυπτο.