Δ.O.Y. A’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. A’ AΘHNΩN:
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. A’ (A’ B’ Γ’), ΙΕ’ και ΚΒ’ ΑΘΗΝΩΝ]

Διεύθυνση: Αναξαγόρα 6-8, T.K. 100 10 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η…………………………………………..…210-5272810, 5272770 & 213-1606162
Υποδιευθυντής/-τρια …….…………..…………………………………….210-5272785, 213-1604121
Έλεγχoς …………………..213-1604124 (Επόπτης/-τρια), 1604122 έως 123, 1604125, 1604127,
1604163 έως 168, 1604146 έως 147, 1604154 έως 155, 1604157 έως 158
K.Φ.Α.Σ..………………………………………………………………………………………213-1604106
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..213-1604120 (Προϊστ.)
Eισόδημα ……………………………………………….…………….213-1604119, 1604142 έως 145
Κεφάλαιο……………………………………………………………………………………..213-1604149
Φ.Π.A.…………….………………………………………………………………..213-1604116 έως 117
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…213-1604105 (Προϊστ.),1604101 έως 104,1604107 έως 108
Έσοδα- Έξοδα ………………………………..213-1604134 (Προϊστ.), 1604110, 1604130 έως 133,
1604136 έως 138, 1604140, 1604150
Ταμείο………………………………………………………………………………………..213-1604152
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…213-1604115 (Προϊστ.)
Μητρώο ………………………………………………………………….………..213-1604113 έως 114
Γραμματεία……….…………………………………………………………………………..213-1604161
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………………………213-1604160

E-mail: doyaathinon@1836.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-5221641, 5227306 & 213-1604111