Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. Δ’ AΘHNΩN:
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. Δ’ (Δ’ Η’), Ι’ και ΙΑ’ ΑΘΗΝΩΝ]

Διεύθυνση: Kωλέτη 14A- T.K. 100 10 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η…………………………………………………………………………..………………….213-1604315
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………………………………………….……….213-1604316
Έλεγχoς ………………………………………………………..213-1604371 (Προϊστ.), 1604372 έως 386
K.Φ.Α.Σ.………………………………………………………………………………………..….…213-1604318 έως 319
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………….………213-1604321 (Προϊστ.), 1604322 έως 329
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..213-1604351 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………………………………………………..……..213-1604352 έως 359
Κεφάλαιο……………………………………………………………………………………………213-1604361 έως 363
Φ.Π.A. ………………………………………………………………………………………………213-1604364 έως 365
Έσοδα ………………………………………………………..……..213-1604331 (Προϊστ.), 1604332 έως 343
Έξοδα………………………………………………..……………………..………………..……..213-1604344 έως 347
Διαχείριση ……………………………………………………………………………………………………..…213-1604342
Ταμείο…………………………………………………………………………………………….………………..213-1604343
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης…………………………………..…213-1604311 (Προϊστ.)
Μητρώο……………………………………………………………………………………..…..….213-1604312 έως 313
Γραμματεία …………………………………………………………………………………..………………….213-1604301

Πρωτόκολλο……………………………………………………………………………………………………213-1604309

E-mail: syzefxis@1837.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-3805484 (Γραμματεία), 210-3805153 (Εσοδα)