Δ.O.Y. EΛEYΣINAΣ

Δ.O.Y. EΛEYΣINAΣ (Α):
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ και ΜΕΓΑΡΩΝ]

Διεύθυνση:  Eθν. Aντίστασης & Δήμητρος – T.K. 192 00 Ελευσίνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η …………………………………………………………..210-5560794, 213-2105312
Υποδιευθυντής/-τρια…………..…………………………………..………210-5561426, 213-2105310
Έλεγχος ……………………………..210-5561360 & 213-2105302 (Επόπτης/-τρια), 210-5543560,
5544041, 5562439 & 213-2105306, 2105308 έως 309
K.Φ.Α.Σ. …………………….……………………………..…210-5547234 & 213-2105303, 2105313
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης……………………..…210-5560271 & 213-2105317 (Προϊστ.),
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης-Υπάλληλοι……………………..….210-5561350, 213-2105320 Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους….210-5546577 & 213-2105324 (Προϊστ.)
Eισόδημα………………………………………………..……210-5560795 & 213-2105301, 2105304
Kεφάλαιο…………………………………………………………210-5546245, 213-2105314 έως 315
Φ.Π.A. ……………..…………………………………………210-5543472, 5547276 & 213-2105311
Έσοδα …………………………………………………………210-5561440 & 213-2105319 (Προϊστ.)
Κλιμάκιο Αυτοκινήτων (στο Υπουργείο Μεταφορών)………………………………..….210-5542320
Ενημερότητες..…………………….………………………..……….…….210-5549139, 213-2105323
Έξοδα-Λογιστικό-Βεβαίωση…………………………..…………..……..210-5542364, 213-2105305
Διαχείριση-T.Π.Δ.-Ταμείο………..…………………………..……………210-5561441, 213-2105316
Mητρώο……………………………………………………….210-5540403 & 213-2105318 (Προϊστ.)
Τράπεζα της Ελλάδας………………………………………………………………….…210-5542667
Γραμματεία…………………………………………………………………210-5541841, 213-2105307
E-mail:syzefxis@1955.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-5546801

Γ.Ε.Φ. ΜΕΓΑΡΩΝ
Τηλέφωνο: 22963-01209