Δ.O.Y. IB’ AΘHNΩN – ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δ.O.Y. IB’ AΘHNΩN (Α-Β):
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΒ’ ΑΘΗΝΩΝ και ΖΩΓΡΑΦΟΥ]

Διεύθυνση: Πολυφήμου 1 -T.K. 157 10 Ζωγράφου

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η ………………………………………….…210-7713877, 7489904 & 213-1613643
Eισόδημα………………………………………….210-7714158, 7489903, 7716378 & 213-1613652
ΦΑΠ-ΕΝΦΙΑ…………………………………………………………………..…..…………213-1613610
Kεφάλαιο……………………………………………….………………….….…..……..….210-7487071
Φ.Π.A.……………………………………………………………………….…………….…213-1613628
Φ.Π.A.-Αυτοκίνητα………………………………………………………..…..…210-7487070,7488556
K.Φ.Α.Σ.…………………………………………………………….….…..210-7712618, 213-1613636
Έσοδα …………………….210-7489901, 7714330, 7714416, 7714366 & 213-1613625, 1613620
Έξοδα………………………………………………………..………………………..……..213-1613625
Βεβαίωση……………………………………………………….…………………..……….213-1613649
Επιστροφές…………………………………………………….…………………….……..213-1613648
Λογιστικό……………………………………………………….………………………..…..213-1613617
Ταμείο………………………………………………………………………………..……..210-7782509
Μητρώο……………………………………………………….210-7789169 & 213-1613640, 1613635
Γραμματεία……………………………………………………210-7713863, 213-1613637 & 1613647
Πρωτόκολλο………………………………………………….…….………210-7700275, 213-1613634
E-mail:syzefxis@1842.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-7752119, 213-1613638