Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. IΓ’ AΘHNΩN:
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΓ’, ΙΘ’ και ΚΓ’ ΑΘΗΝΩΝ]

Διεύθυνση: Λευκάδος 33 & Ευελπίδων 47α – T.K. 113 62 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η………………………………………………………..…210-8843009, 213-1607346
Υποδιευθυντής/-τρια……………………………………………..…..……210-8843184, 213-1607377
Έλεγχος (Επόπτης/-τρια)…………………………………………….….210-8842366, 213-1607314
Έλεγχος… …..213-1607322 έως 323, 1607319, 1607328, 1607358 έως 359, 1607369, 1607344
Κ.Φ.Α.Σ………………………………………………………………………..…213-1607367, 1607327
Έσοδα ………………………………………..…213-1607306, 1607372 έως 375, 1607378 έως 381
Λογιστικό…………………………………………………………………………..213-1607376 έως 377
Eισόδημα……………………210-8825075 & 213-1607330 έως 332, 1607337, 1607339, 1607310
Φ.Π.A.-Aυτοκίνητα……………:………………………………………213-1607335 έως 336, 1607338
Κεφάλαιο……………………………………………………………………………..………213-1607354
ΕΝΦΙΑ…………………………..……………………………………….………213-1607334, 1607311
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης………………210-8842372 & 213-1607360 έως 366, 1607371
Ταμείο-Διαχείριση…………………………………………………………210-8220510, 213-1607303
Μητρώο………………………………………………………………213-1607329, 1607326, 1607320
Πρωτόκολλο…………………………………………………………………..…213-1607368, 1607356
Γραμματεία……………………………………………………………..……………………213-1607340
E-mail: syzefxis@1843.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-8843670