Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. IZ’ AΘHNΩN (Α):
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
των τέως Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ και ΙΗ’ ΑΘΗΝΩΝ]

Διεύθυνση: Δαμάρεως 175 -T.K. 116 32 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η………………………………………..213-1606252, 1606251(Γραμματεία Προϊστ.)
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………………………………..213-1606259
Επόπτες…..……………………………….……213-1606255 (Ελέγχου Α1), 1606228 (Ελέγχου Α2)
Έλεγχος–Α1……………………………..……213-1606256, 1606258, 1606260, 1606273 έως 274
Έλεγχος–Α2………………………………………………………………………213-1606233 έως 234, 1606285
K.Φ.Α.Σ. Προσ.Ελέγχου……………………………..…..213-1606223 έως 224, 1606277, 1606279
Δικαστικό & Νομ.Υποστήριξης….213-1606246 έως 247(Αντικρούσεων),1606261(Προσφυγών),
1606248 έως 249 & 1606263 έως 264 (Μέτρων), 1606265 (Συναλλαγή)

Eισόδημα ………………………………..……..213-1606237 έως 239, 1606266 έως 267, 1606269
Φ.Π.Α.-Αυτοκίνητα………….…………………………………………….………………..213-1606270
Kεφάλαιο …………………………………………………………………………213-1606240 έως 241
ΕΝΦΙΑ-Φ.Μ.Α.Π…..……………………………………………….…213-1606217, 1606221 έως 222
Έσοδα ……….213-1606229 έως 230, 1606232, 1606236, 1606271, 1606287, 1606290 έως 291
Διαχείριση………………………………………………………………………………..….213-1606235
Μητρώο…………………………………………..….…….213-1606225 έως 227, 1606272, 1606278
Computer Room………………………………………………………….………213-1606244 έως 245
Πρωτόκολλο-Γραμματεία……………………………………………………….213-1606201, 1606288
Τεχνική Υποστήριξη……………………………………………………………………..…213-1606253
E-mail: syzefxis@1847.syzefxis.gov.gr
FAX: 213-1606257