Δ.O.Y. ΣT’ AΘHNΩN

Δ.O.Y. ΣT’ AΘHNΩN (Α-Β):
[η Δ.Ο.Υ. αυτή έχει την καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΣT’ (ΣT’- Z’), Ε’(Ε’-Θ’) και ΙΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ]

Διεύθυνση: Aγ. Eλεούσης 10 – T.K. 105 54 Αθήνα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η……………………………………………………………………………………213-1604708
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..213-1604705 (Προϊστ.)
Eισόδημα …………………………………………………………………………213-1604703 έως 704
K.Φ.Α.Σ….……………………………………………………………………..….213-1604711 έως 712
Φ.Π.A-Αυτοκίνητα………………………………………………………………….……….213-1604714
Kεφάλαιο……………………………………………………………..213-1604709, 1604707, 1604718
Εσοδα ……………………………………………………………………………213-1604721 (Προϊστ.)
Φορολ.Ενημερότητα-Διπλότυπα…………………………………………………………..213-1604725
Λογιστικό …………………………………….…………………………………………..….213-1604713
Επιστροφές…………………………………………………………….……………………213-1604715
Διαχείριση-Ταμείο…………………………………………………………………………….213-1604723
Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης……………………………..…213-1604710 (Προϊστ.)
Mητρώο …………………………………………….…………………………………….…213-1604720
Γραμματεία-Πρωτόκολλο…………………………………………………………………..213-1604719
Τεχνικός Διαχειριστής………………………………………………………………………213-1604716
E-mail: syzefxis@1839.syzefxis.gov.gr
FAX: 213-1604726