Δ.O.Y. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Φ.A.E.) AΘHNΩN

Δ.O.Y. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Φ.A.E.) AΘHNΩN (Α):

Διεύθυνση: Θησέως 55-57, T.K.17671, Kαλλιθέα

Τηλέφωνα επικοινωνίας:

Προϊστάμενος/-η ……………………………………………..210-9570962, 9579579 & 213-1613350
Τηλεφωνικό Κέντρο………………………………………………………………………..213-1613300
Υποδιευθυντής/-τρια………………………………………………….………..213-1613360, 1613448
Έλεγχος-Α1 Εποπτεία……………………………………213-1613301 (Προϊστ.), 1613302 έως 318
Έλεγχος-Α2 Εποπτεία……………………………………213-1613326 (Προϊστ.), 1613331 έως 339
Έλεγχος-Α3 Εποπτεία……………………………………213-1613355 (Προϊστ.), 1613352 έως 358
Έλεγχος-Α4 Εποπτεία……………………………………213-1613320 (Προϊστ.), 1613302 έως 328
Κ.Φ.Α.Σ……..213-1613398, 1613401, 1613318, 1613398, 1613401, 1613404, 1613406 έως 407
Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης…………………..…213-1613473 (Προϊστ.), 1613463 έως 468,
1613471 έως 474, 1613488 έως 489
Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογούμενους……………………..213-1613387 (Προϊστ.)
Eισόδημα……………………………………………………………………….…213-1613383 έως 393
Παρακρατούμενοι Φόροι…………………………………………………………213-1613380 έως 383
Φ.Π.A………………………………………………………………………….…..213-1613479 έως 483
Αυτοκίνητα………………………………………………………….……………213-1613345, 1613347
Έσοδα-Λογιστικό………………….213-1613446 (Προϊστ.), 1613423, 1613429, 1613431 έως 448
Διοικητικής & Μηχ/φικής Υποστήριξης-Μητρώο…….…213-1613414 (Προϊστ.), 1613411 έως 415 Γραμματεία……………………………………………………………….……….213-1613370 έως 371
Πρωτόκολλο………………………………………………………….……………………..213-1613363
Επιμελητές………………………………………………………………………………..…213-1613361
E-mail: syzefxis@1876.syzefxis.gov.gr
E-mail: dntisdoyfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr
E-mail: ypodntisfaeathinon@1876.syzefxis.gov.gr
FAX: 210-9592488, 9592688, 9563652, 9594821