Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 1 εκατ. ευρώ το α’ 6μηνο 2017

Τα κέρδη μετά φόρων σε επίπεδο Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας κινήθηκαν σε θετικά επίπεδα το πρώτο εξάμηνο του 2017 και διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη το κέρδος από την επικείμενη ολοκλήρωση της πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, καθώς και την απομείωση της αξίας των Banca Romaneasca και Vojvodjanska Banka κατά 151 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των σχετικών συμφωνιών πώλησής τους.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων του Α’ εξαμήνου στην Ελλάδα αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, με το αντίστοιχο περιθώριο να ενισχύεται κατά περίπου 60 μονάδες βάσεις, στις 287 μ.β.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν σε 448 εκατ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2017 (+19% σε ετήσια βάση), αντανακλώντας τη θετική επίδοση των καθαρών εσόδων από προμήθειες (+81% σε ετήσια βάση) και τη σημαντική περιστολή των λειτουργικών δαπανών (-9% σε ετήσια βάση).

Οι εγχώριες καταθέσεις ενισχύθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 0,9 δισ. συνολικά, στο διάστημα από την επιβολή ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων. Οι ελαφρές εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα συνεχίζονται μέχρι στιγμής το Γ’ τρίμηνο του 2017.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα μειώθηκαν για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο.

Τα εγχώρια Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. σε τριμηνιαία βάση, το Β’ τρίμηνο του 2017, αντανακλώντας τον αρνητικό ρυθμό δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και τις διαγραφές πλήρως καλυμμένων από προβλέψεις δανείων.

Η συνολική μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανέρχεται σε 3,3 δισ. από το τέλος του 2015. Εξαιρουμένων των διαγραφών, ο ρυθμός δημιουργίας νέων Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων διαμορφώνεται σε -1,5 δισ. ευρώ.

Δηλώσεις:

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, αναφέρει ότι:

Το δεύτερο τρίμηνο του έτους σηματοδοτήθηκε από την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του οικονομικού προγράμματος της χώρας, αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των καταναλωτών, βελτιώνοντας τις συνθήκες ρευστότητας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για οικονομική ανάκαμψη.

«Η Τράπεζα ολοκλήρωσε την αποεπένδυση από τις βουλγαρικές θυγατρικές, UBB και Interlease, στην KBC Bank NV, εκπληρώνοντας τις δεσμεύσεις μας στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και τους μετόχους μας. Η πώληση ενίσχυσε τη ρευστότητα της ΕΤΕ κατά 0,8 δισ. ευρώ, τα οποία αξιοποιήθηκαν για τη μείωση της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό ELA, που σήμερα ανέρχεται σε μόλις 2,6 δισ. ευρώ, καταδεικνύοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τράπεζας σε όρους ρευστότητας, ενόψει της ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας.

Η ολοκλήρωση των πρόσφατα συμφωνηθέντων αποεπενδύσεων από την Εθνική Ασφαλιστική, τη Banca Romaneasca και τη Vojvodjanska Banka, σε συνδυασμό και με άλλες πρωτοβουλίες, θα ενισχύσουν περαιτέρω τους δείκτες κεφαλαιακής μας επάρκειας, ενώ ταυτόχρονα καθιστούν την άμεση απεξάρτηση από τον μηχανισμό ELA εφικτή» τονίζει ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης.

«Οι εξελίξεις, όσον αφορά την ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, παραμένουν ενθαρρυντικές. Η Τράπεζα κατόρθωσε να περιορίσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε 3,3 δισ. ευρώ, από το τέλος του 2015 και την υπεραπόδοση ύψους 0,7 δισ., σε σχέση με τον στόχο για το 2017, να παραμένει αμετάβλητη.

Αναφορικά με τις επιδόσεις μας σε λειτουργικό επίπεδο, ο Όμιλος κατόρθωσε να αυξήσει τα κέρδη προ προβλέψεων κατά 20% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της ανθεκτικότητας των καθαρών εσόδων από τόκους, της ανάκαμψης των εσόδων από προμήθειες και της σημαντικής περιστολής των λειτουργικών εξόδων.

Όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε σε 16,5% και αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω από την ολοκλήρωση των συμφωνηθέντων κεφαλαιακών ενεργειών της Τράπεζας» επισημαίνει, επίσης, ο κ. Φραγκιαδάκης.

Ειδικότερα, για την δραστηριότητά της στην Ελλάδα, η ΕΤΕ ανακοίνωσε:

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 220 εκατ. το Β΄ τρίμηνο του 2017, από 228 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τη μικρή μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους (-1,3% σε τριμηνιαία βάση), λόγω της απομόχλευσης δανείων και τη μικρή εποχική αύξηση των λειτουργικών δαπανών (+1,1% σε τριμηνιαία βάση).

Τα καθαρά έσοδα από τόκους διαμορφώθηκαν σε 379 εκατ. από 384 εκατ. ευρώ το Α΄ τρίμηνο του 2017, με τη μείωση της διαφοράς τιμολόγησης ανάμεσα στη νέα παραγωγή καταθέσεων προθεσμίας σε σχέση με το υπάρχον βιβλίο, σε συνδυασμό με τη μείωση της χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού ELA, να αναμένεται να ενισχύσουν τα καθαρά έσοδα από τόκους το Β’ εξάμηνο του 2017.

Η επαναγορά ομολόγων Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) και Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) από τον ΕΜΣ, στο πλαίσιο της ανταλλαγής ομολόγων ΕΤΧΣ/ΕΜΣ των ελληνικών τραπεζών, συνέβαλε στη βελτίωση του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου κατά 9 μβ σε τριμηνιαία βάση, σε 309 μβ το Β’ τρίμηνο του 2017.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 53 εκατ. το Β τρίμηνο του 2017. Σε επίπεδο εξαμήνου, ωστόσο, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ανήλθαν σε 107 εκατ., ενισχυμένα κατά 81% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των καθαρών εσόδων από προμήθειες αντανακλά τη σημαντική βελτίωση της ρευστότητας της ΕΤΕ, η οποία επέτρεψε την εξάλειψη της εξάρτησης της Τράπεζας από τον Πυλώνα ΙΙ & ΙΙΙ που ισοδυναμεί με όφελος στα έξοδα προμηθειών, περίπου 39 εκατ. ευρώ σε σχέση με το Α’ εξάμηνο του 2016.

Οι λειτουργικές δαπάνες ανήλθαν σε 213 εκατ. το B’ τρίμηνο του 2017 από 210 εκατ. το Α’ τρίμηνο του 2017.

Σε επίπεδο εξαμήνου, οι λειτουργικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 423 εκατ., μειωμένες κατά 8,8% σε ετήσια βάση, συντελώντας στη βελτίωση του Κόστους προς Οργανικά έσοδα σε 49% το Α’ εξάμηνο του 2017 από 55% το περυσινό εξάμηνο.

Οι δαπάνες προσωπικού περιορίστηκαν κατά 12,6% σε ετήσια βάση, ενσωματώνοντας το όφελος από το Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου Προσωπικού, το οποίο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2016 και αφορούσε σε 10% περίπου του προσωπικού στην Ελλάδα.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα υποχώρησαν κατά 2,3% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα κυρίως της αποκλιμάκωσης των φορολογικών δαπανών και των αμοιβών προς τρίτους.

Ο Όμιλος σημείωσε ζημίες μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ύψους 73 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2017, από ζημιές 63 εκατ. το Α’ εξάμηνο του 2016, αντικατοπτρίζοντας τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλή δάνεια (+34% σε ετήσια βάση σε 431 εκατ.), η οποίες αντισταθμίστηκαν εν μέρει από την ανάκαμψη των οργανικών εσόδων (+19% σε ετήσια βάση).

Αν λάβουμε υπόψη το κέρδος από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους 144 εκατ., τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας διαμορφώνονται σε 90 εκατ. στην Ελλάδα το Α’ εξάμηνο του 2017.