Τροπολογία Υπ. Εργασίας: Εισφορά 26,95% υπέρ ΕΦΚΑ για αποδείξεις δαπάνης

Την υπαγωγή στην ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, αμειβόμενοι με τίτλους κτήσης – πρώην αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης, “διασφαλίζει” τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στη Βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες από ειδικούς της αγοράς, με το νέο μέτρο προβλέπεται η αύξηση της “μαύρης” αδήλωτης εργασίας, καθώς ο εργαζόμενος πλέον θα είναι υποχρεωμένος να πληρώσει και ασφαλιστική εισφορά 26,95% στον ΕΦΚΑ.

Με την τροπολογία, αντιμετωπίζεται η απώλεια χρόνου ασφάλισης, καθώς, για παραστατικά που αφορούν σε συμβάσεις οι οποίες θα καταρτίζονται από τη δημοσίευση της προβλεπόμενης σε αυτήν Υπουργικής Απόφασης και εφεξής:

– Οι ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη συνολικού ποσοστού 26,95% θα υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την αφαίρεση του φόρου και άλλων επιβαρύνσεων. Οι εισφορές θα παρακρατούνται από τον εκδότη του παραστατικού κατά την έκδοσή του και θα αποδίδονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου της έκδοσης του παραστατικού μήνα.

– Στις περιπτώσεις που από τη σύμβαση προκύπτει καθορισμένος αριθμός ημέρας/ημερών απασχόλησης και μέχρι έναν πλήρη μήνα, ως χρόνος ασφάλισης θα λαμβάνεται η ημέρα/οι ημέρες που καθορίζονται στη σύμβαση. Στις λοιπές περιπτώσεις, ως χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται το πηλίκο της καθαρής αξίας του παραστατικού δια του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως αυτός ισχύει.

Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικού για το οποίο έχουν τηρηθεί τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία και, σε καμία περίπτωση, δεν αφορά περιπτώσεις προσώπων για τα οποία, με βάση τα πραγματικά περιστατικά, αποδεικνύεται η παροχή εξαρτημένης εργασίας.