Κέρδη 153,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η Alpha Bank στο 9μηνο 2017

Κέρδη, μετά από φόρους, 153,5 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε για το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2017, η Alpha Bank. Συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων των ζημιών από διακοπείσες δραστηριότητες, τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώνονται σε 85,1 εκατ. ευρώ.

Τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων ανήλθαν σε 931,8 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο 2017, αυξημένα κατά 4,8% σε ετήσια βάση.

Σε δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μαντζούνης, τονίζει ότι η Alpha Bank πέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα για πέμπτο συνεχές τρίμηνο, σύμφωνα με τους τεθέντες στόχους και τον στρατηγικό της σχεδιασμό, διατηρώντας υψηλή λειτουργική κερδοφορία, παρά την απομόχλευση του ισολογισμού, και συνεχίζοντας τη συνετή διαχείριση του κόστους.

«Επιπλέον, κατ’ εφαρμογήν του σχεδίου μας, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν περαιτέρω, ενώ ο ρυθμός μειώσεώς τους αναμένεται να επιταχυνθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα, καθώς αποδίδουν οι διαρθρωτικές λύσεις που εφαρμόζουμε για την περαιτέρω εξυγίανση του ισολογισμού. Η χρηματοδοτική βάση της Τραπέζης βελτιώθηκε σημαντικά κατά το τρίτο τρίμηνο του 2017, καθώς συνεχίσθηκε η αύξηση των υπολοίπων καταθέσεων και η μείωση της χρηματοδοτήσεως από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος. Η ισχυρή κεφαλαιακή μας θέση, με δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 στο 17,8%, τον υψηλότερο μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του επιχειρησιακού μας σχεδίου», επισημαίνει ο κ. Μαντζούνης.

Το τρίτο τρίμηνο 2017, τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 0,8 δισ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 33,9 δισ. ευρώ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017.
Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 28,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 0,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, κυρίως από Επιχειρήσεις και της ενισχύσεως του τουρισμού.

Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν το σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά 0,1 δισ. σε τριμηνιαία βάση.
Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά 3,4 δισ. ευρώ το γ΄ τρίμηνο 2017 και ανήλθε σε 11,6 δισ, κυρίως ως αποτέλεσμα των αυξημένων διατραπεζικών συναλλαγών (repos), της περαιτέρω μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και των εισροών καταθέσεων.

Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 8,4 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 3 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε κατά 0,4 δισ., σε 3,2 δισ.

Το γ΄ τρίμηνο 2017, τα δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 283 εκατ. ευρώ, μετά από διαγραφές. Ο δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 37,3% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 68%. Αντιστοίχως, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 211 εκατ. μετά από διαγραφές, κατά το γ΄ τρίμηνο 2017.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 53,6%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 48%.
Οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 15 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 25,6% του δανειακού χαρτοφυλακίου.