Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων του Νόμου 3908/2011

Παράταση δίνεται στην ολοκλήρωση των επενδυτών σχεδίων των παλαιών επενδυτικών νόμων, με τροπολογία του υπουργείου Οικονομίας που κατατέθηκε τη Δευτέρα 26/6/2017 στη Βουλή, μέσω της οποίας τροποποιείται και ο τελευταίος νόμος (του 2016) και συγκεκριμένα το σκέλος που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Τι προβλέπει η τροπολογία

Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του τελευταίου επενδυτικού νόμου αναφορικά με την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων στα εξής σημεία:

– Παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου (λήγει 30 Ιουνίου) η προθεσμία υποβολής από τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου, της υπεύθυνης δήλωσης συνοδευόμενης από την οριζόμενη κατάσταση παραστατικών για την διαπίστωση της υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του συγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου. Η ημερομηνία αυτή ορίζεται ως καταληκτική και για την έκδοση των απαραίτητων παραστατικών.

– Παρατείνεται μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου (λήγει στις 30 Ιουνίου) η προθεσμία ολοκλήρωσης και των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 των οποίων η απόφαση υπαγωγής έχει εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.

– Προβλέπεται ότι, η προϋπόθεση υλοποίησης του 50% του εγκεκριμένου κόστους του επενδυτικού σχεδίου για τη χορήγηση της παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσής του περιλαμβάνει και τα επενδυτικά σχέδια για τα οποία ο φορέας της επένδυσης δηλώνει ότι το τελικό ενισχυόμενο κόστος αυτών θα είναι μικρότερο από το εγκεκριμένο στην απόφαση υπαγωγής τους.

– Παρέχεται με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα σύστασης ομάδων εργασίας για την πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 KW και ορίζεται το ύψος της καταβαλλόμενης αποζημίωσης στα μέλη αυτών.

– Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 14Β του ν.3988/2011 αναφορικά με τους όρους ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων του ν.3299/2004 και 3908/2011. Ειδικότερα προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των άλλων προαναφερόμενων νόμων, θεωρούνται ολοκληρωμένα και σε περίπτωση μείωσης της ισχύος (για επενδυτικά σχέδια παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ) ή της δυναμικότητας (για λοιπά επενδυτικά σχέδια) η οποία δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 25% με ταυτόχρονη τροποποίηση ή μη του φυσικού αντικειμένου και αιτιολογημένη κατά περίπτωση αναπροσαρμογή ή όχι του ενισχυόμενου κόστους. Σε περίπτωση τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και ως 50%, απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες, για το αν το επενδυτικό σχέδιο θα θεωρηθεί ολοκληρωμένο. Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος ή της δυναμικότητας άνω του 50%, το επενδυτικό σχέδιο δεν θεωρείται ολοκληρωμένο, και εκδίδεται απόφαση ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ανάκτησης της τυχόν χορηγηθείσας ενίσχυσης, με τη διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων και προσαυξημένης κατά το ποσό των νόμιμων τόκων από την ημερομηνία καταβολής.

Τέλος, όπως αναφέρεται στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από τις προτεινόμενες διατάξεις προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί, διότι εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής απόφασης σύστασης των ομάδων για τη διενέργεια των ελέγχων.