ΥπΟικ: Έλεγχοι σε 948 επιχειρήσεις – 70 πρόστιμα ύψους 61.000 ευρώ το 2017

Από την αρχή του 2017 μέχρι και σήμερα έχουν ελεγχθεί από υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας, 948 επιχειρήσεις και έχουν επιβληθεί 70 πρόστιμα ύψους 61.000 ευρώ. Αυτό αναφέρεται σε έγγραφο που κατέθεσε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας, Αντώνης Παπαδεράκης, στην Βουλή μετά από επίκαιρη ερώτηση και αναδημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων του τελευταίου τριμήνου, όσον αφορά την αγορά του λιανικού εμπορίου και όσον αφορά τις αρμοδιότητες του υπουργείου Οικονομίας, μεταξύ άλλων στοιχείων γνωστοποιήθηκε ότι από την αρχή του 2017 μέχρι και σήμερα έχουν ελεγχθεί 948 επιχειρήσεις και έχουν επιβληθεί 70 πρόστιμα ύφους 61000 ευρώ.

Από αυτά έχουν ήδη πληρωθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ, 12 πρόστιμα στο ήμισυ του ποσού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα σε περίπτωση που το επιβληθέν πρόστιμο πληρωθεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, καταβάλλεται το ήμισυ του ποσού.

Δεν έχουν βεβαιωθεί μέχρι και σήμερα πρόστιμα στις αρμόδιες ΔΟΥ, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση των σχετικών ένδικων μέσων.

Τέλος, από την αρχή του νέου έτους μέχρι και σήμερα έχουν κατασχεθεί 1888 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (παιχνίδια, ενδύματα, κολόνιες – ρολόγια κ.λ.π.).

Γενικότερα, όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, επίσημα στατιστικά αποτελέσματα θα υπάρχουν στο τέλος του τριμήνου.

Αναλυτικά η απάντηση και οι πίνακες με τα αποτελέσματα:

Σε απάντηση των ανωτέρω σχετικών εγγράφων όσον αφορά το με αρ. πρωτ.3658/22-2-217 έγγραφο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Γεωργίου Βλάχου με ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων του τελευταίου τριμήνου, τα αποτελέσματα που προέκυφαν, την εισπραξιμότητα των τυχόν προστίμων και το ποσοστό των ελεγχθέντων επιχειρήσεων ανά περιοχή όσον αφορά την αγορά του λιανικού εμπορίου και όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Υπουργείου μας, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι:

Στην Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και στην Γενική Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή & Εποπτείας Αγοράς, υπάγεται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων & Υπηρεσιών.

Η συγκεκριμένη Υπηρεσία έχει ως αρμοδιότητα την εφαρμογή του ν.4177/2013 και της Υ.Α. Α2-718/31.7.2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών-ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ), την εφαρμογή του ν.4264/2014 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» καθώς και του ν.4155/13 (άρθρο 39). Επιπροσθέτως σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 40 του ν. 4155/2013 έχει θεσπιστεί στο Υπουργείο μας το ΣΥΚΑΠ (Συντονιστικό Κέντρο για την Αντιμετώπιση του Παρεμπορίου). Σκοπός του ΣΥΚΑΠ είναι να συντονίζει και να συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση φαινομένων παράνομου εμπορίου και ενδεικτικά διακίνησης στην αγορά κάθε είδους εμπορευμάτων, τα οποία κυκλοφορούν κατά παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, διακινούνται στην αγορά χωρίς τα νόμιμα παραστατικά, διατίθενται χωρίς την απαιτούμενη άδεια, συνιστούν παράνομη απομίμηση προϊόντων ή διακινούνται κατά παράβαση των σχετικών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας διατάξεων της κοινοτικής τελωνειακής νομοθεσίας και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265). 3. Η αρμοδιότητα του ΣΥΚΑΠ εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια.

Ειδικότερα σε σχέση με το ΣΥΚΑΠ, Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έχει θέσει ήδη από το Μάρτιο 2015, ως προτεραιότητα τον εξορθολογισμό των ελέγχων στην αγορά γενικότερα και την ενεργοποίηση του ΣΥΚΑΠ ως επιτελικού οργάνου οργάνωσης, προγραμματισμού και σχεδιασμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Ήδη από το Πάσχα του 2016 έλαβαν χώρα για πρώτη φορά, πραγματικά συντονισμένες ελεγκτικές δράσεις, σε σχέση με τη διακίνηση προϊόντων, πανελλαδικά σε συνεργασία με:

• Την Οικονομική Αστυνομία

• Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Την Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων

• Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας

Από τη συντονισμένη αυτή δράση και τα αποτελέσματα αυτής (απολογιστικά στοιχεία για τις δράσεις του ΣΥΚΑΠ επισυνάπτονται), δημιουργείται η ανάγκη για περαιτέρω εμβάθυνση των συντονισμένων ενεργειών και θεσμική θωράκιση του συντονισμού ελέγχων.

Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών προβαίνει καθημερινά σε ελέγχους προς διαπίστωση της εφαρμογής των κανόνων που διέπουν την διακίνηση των προϊόντων και την παροχή Υπηρεσιών στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο. Επίσης οι έλεγχοι αφορούν και στην έκδοση ή όχι όλων των παραστατικών εμπορίας και διακίνησης προϊόντων εν γένει της ύπαρξης ή όχι επαυτών όλων των ενδείξεων που προβλέπονται από το άρθρο 101 της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης και από το άρθρο 13 του ν.4177/2013 και την επιβολή των ανάλογων κυρώσεων σε περιπτώσεις σχετικών παραβάσεων.

Όλα τα στατιστικά στοιχεία για το έτος 2016 δίδονται συνημμένα σε πίνακες κάτωθι.

Όσον αφορά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2017, επίσημα στατιστικά αποτελέσματα θα έχουμε στο τέλος του τριμήνου.

Όμως από μία γρήγορη εξέταση των βιβλίων και στοιχείων της ως άνω αρμόδιας Υπηρεσίας ενημερώνουμε ότι:

Από την αρχή του 2017 μέχρι και σήμερα έχουν ελεγχθεί 948 επιχειρήσεις και έχουν επιβληθεί 70 πρόστιμα ύφους 61000 €.

Από αυτά έχουν ήδη πληρωθεί στις αρμόδιες ΔΟΥ, 12 πρόστιμα στο ήμισυ του ποσού σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα σε περίπτωση που το επιβληθέν πρόστιμο πληρωθεί μέσα σε τριάντα ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης, καταβάλλεται το ήμισυ του ποσού.

Δεν έχουν βεβαιωθεί μέχρι και σήμερα πρόστιμα στις αρμόδιες ΔΟΥ, λαμβανομένου υπόψη ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί πριν την παρέλευση των προθεσμιών για την άσκηση των σχετικών ένδικων μέσων.

Τέλος, από την αρχή του νέου έτους μέχρι και σήμερα έχουν κατασχεθεί 1888 τεμάχια απομιμητικών προϊόντων (παιχνίδια, ενδύματα, κολώνιες-ρολόγια κ.λ.π.).