Το ΣτΕ θα κρίνει το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται για αδήλωτη εργασία

Συμβούλιο της Επικρατείας

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) καλείται να κρίνει εάν είναι αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) η εργατική-ασφαλιστική νομοθεσία που προβλέπει την επιβολή υψηλών προστίμων σε περίπτωση κατά την οποία οι εργοδότες έχουν ανασφάλιστους εργαζόμενους (αδήλωτη εργασία).

Το ζήτημα παραπέμφθηκε στο ΣτΕ ύστερα από ερώτημα του Διοικητικού Πρωτοδικείου.

Συγκεκριμένα, ύστερα από έλεγχο σε εταιρεία στη Μακεδονία, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο (δελτίο ελέγχου πράξης επιβολής προστίμου) ύψους 21.601 ευρώ. Σύμφωνα με τους ελεγκτές, δυο εργαζόμενοι στην εταιρεία δεν ήταν καταγεγραμμένοι στον πίνακα προσωπικού και για το λόγο αυτό επιβλήθηκε πρόστιμό 10.550 ευρώ ανά υπάλληλο και β) πρόστιμο 500 ευρώ για μη τήρηση πίνακα προσωπικού.

Από το Διοικητικό Πρωτοδικείο διαβιβάστηκε προς το Α΄Τμήμα του ΣτΕ προδικαστικό ερώτημα (νόμος 3900/2010), καθώς η εταιρεία υποστηρίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία που προβλέπει τα υψηλά πρόστιμα είναι αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην ΕΣΔΑ.

Και αυτό γιατί δεν προβλέπει, αλλά ούτε τηρήθηκε η σχετική νομοθετική διάταξη του άρθρου 20 του Συντάγματος και του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, που προβλέπει πριν από την επιβολή ποινής να καλείται ο παραβάτης σε ακρόαση για να παρέχει εξηγήσεις.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζει η εταιρεία, ο νόμος 4255/2014 και η από 2.6.2014 υπουργική απόφαση που καθορίζει τα πρόστιμα είναι αντισυνταγματικά για τον πρόσθετο λόγο ότι παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Συντάγματος), καθώς τα πρόστιμα είναι δυσανάλογα με το αδίκημα. Το δε ύψος του προστίμου πρέπει να ελέγχεται από τα δικαστήρια.

Ακόμη, επισημαίνει ότι τα πρόστιμα παραβιάζουν και την ΕΣΔΑ, αφού η επιβολή προστίμων στην πραγματικότητα υποκρύπτει ποινική κύρωση, χωρίς τις εγγυήσεις της δικαστικής κρίσης, ενώ το μεγάλο ύψος των προστίμων απειλεί ακόμη να επιφέρει οικονομική βλάβη στην εταιρεία.