Υπερδιπλάσιο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα στο 7μηνο

Υπερδιπλάσιο του στόχου ήταν το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού στο τέλος του επταμήνου εφέτος, και διαμορφώθηκε σε 2,046 δισ. ευρώ. Ήτοι, αυξημένο κατά 1,117 δισ. ευρώ σε σχέση με τον στόχο των 929 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται υπέρβαση στα καθαρά έσοδα τόσο στον τακτικό όσο και στον κρατικό προϋπολογισμό.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σημειώθηκε υπέρβαση 163 εκατ. ευρώ, λόγω και της πληρωμής της πρώτης δόσης του φόρου. Αντίθετα, υπήρξε υστέρηση κατά 381 εκατ. ευρώ στα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, λόγω της παράταση στην προθεσμία υποβολής των σχετικών φορολογικών δηλώσεων.

Στο σκέλος των δαπανών, το 7μηνο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 325 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 213 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 230 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα

Αναλυτικά, από το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2018, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.604 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 2.608 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του Μεσοπρόθεσμου (ΜΠΔΣ) 2019- 2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1.351 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 2.046 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 929 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 3.024 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 27.388 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 313 εκατ. ευρώ ή 1,2% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 26.051 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 508 εκατ. ευρώ ή 2% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 53 εκατ. ευρώ ή 8,4%,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 39 εκατ. ευρώ ή 5,5%,

γ) Άμεσοι φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών (ΠΟΕ) κατά 81 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

δ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 79 εκατ. ευρώ ή 7,5%,

ε) ΦΠΑ λοιπών κατά 140 εκατ. ευρώ ή 1,9%,

στ) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 6,8%,

ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

η) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 23 εκατ. ευρώ ή 10,4%,

θ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 125 εκατ. ευρώ ή 16,8%,

ι) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ ή 11%,

ια) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 46 εκατ. ευρώ ή 20,1%,

ιβ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

ιγ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 20 εκατ. ή 12,2%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 49 εκατ. ευρώ ή 1%,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 519 εκατ. ευρώ ή 54,9%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 55 εκατ. ευρώ ή 4,7%,

δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 17 εκατ. ευρώ ή 0,7%,

ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 19 εκατ. ευρώ ή 1,1%,

στ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 5,2%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.330 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 333 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.663 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.337 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούλιο του 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.410 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 163 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5.321 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 403 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Ιούλιο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 163 εκατ. ευρώ,

β) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 10 εκατ. ευρώ,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 18 εκατ. ευρώ,

δ) ‘Αμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 54 εκατ. ευρώ,

ε) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 33 εκατ. ευρώ,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 76 εκατ. ευρώ,

ζ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 10 εκατ. ευρώ,

η) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 18 εκατ. ευρώ,

θ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 35 εκατ. ευρώ,

ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 54 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Ιούλιο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 381 εκατ. ευρώ, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,

β) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 27 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ καπνού κατά 14 εκατ. ευρώ,

δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 46 εκατ. ευρώ,

ε) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 21 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουλίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών ) ανήλθαν σε 101 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 410 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (511 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσό επιστροφών εσόδων, ύψους 401 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 89 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 240 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2018 ανήλθαν στα 28.992 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 691 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (29.683 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 27.759 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένες κατά 66 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 113 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 325 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 213 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 230 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1.233 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 757 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Ιούλιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.715 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 268 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.438 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 187 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 277 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 78 εκατ. ευρώ.