Υπερπλεόνασμα 4,795 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2018

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 4,795 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προυπολογισμός στο εννεάμηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2018 παρουσιάζοντας σημαντική υπέρβαση από τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 2,521 δισ. ευρώ που είχε τεθεί για το διάστημα αυτό. Την ίδια περίοδο πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα ανέρχονταν σε 4,542 δισ. ευρώ.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την εξέλιξη των μεγεθών του προυπολογισμού τα οποία προδιαγράφουν ότι και φέτος θα υπάρξει σημαντική υπέρβαση του στόχου του προγράμματος οικονομικής πολιτικής για το πρωτογενές πλεόνασμα, μέρος του οποίου όπως έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση θα διατεθεί ώς κοινωνικό μέρισμα.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) ύψους 278 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,841 δισ ευρώ που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2019 – 2022, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 327 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37,214 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 576 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,645 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,009 δισ. ευρώ ή 2,9% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 36 εκατ. ευρώ ή 4,0%,

β) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 8,2%,

γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 120 εκατ. ευρώ ή 8,8%,

δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 231 εκατ. ευρώ ή 2,4%,

ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 5,7%,

στ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 3,5%,

ζ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. ευρώ ή 5,3%,

η) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 44 εκατ. ευρώ ή 14,9%,

θ) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 185 εκατ. ευρώ ή 22,8%,

ι) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 42 εκατ. ευρώ ή 14,1%,

ια) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 52 εκατ. ευρώ ή 21,6%,

ιβ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 213 εκατ. ευρώ ή 6,2%,

ιγ) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 37 εκατ. ευρώ ή 17,4%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 207 εκατ. ευρώ ή 3,3%, λόγω καθυστερημένης καταβολής από τον ΕΦΚΑ παρακρατούμενων φόρων από συντάξεις,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 209 εκατ. ευρώ ή 10,5%, λόγω της παράτασης που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 22 εκατ. ευρώ ή 1,2%,

δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 95 εκατ. ευρώ ή 5,7%,

ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 42 εκατ. ευρώ ή 1,3%,

στ) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 0,5%,

ζ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 14,4%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2,951 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 507 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (3,458 δισ ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσό επιστροφών εσόδων χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπροθέσμων και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνεται στο στόχο. Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,569 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 433 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,345 δισ. ευρώ μειωμένο κατά 360 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 5,211 δισ. ευρώ, μειωμένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 93 εκατ. ευρώ.

Οι κυριότερες κατηγορίες εσόδων στις οποίες σημειώθηκε αύξηση έναντι του στόχου τον Σεπτέμβριο 2018, είναι οι κάτωθι:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 137 εκατ. ευρώ,

β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 13 εκατ. ευρώ,

γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 43 εκατ. ευρώ,

δ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 13 εκατ. ευρώ,

ε) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 26 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Σεπτέμβριο 2018 κυρίως οι εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 177 εκατ. ευρώ,

β) Φόροι στην περιουσία κατά 69 εκατ. ευρώ,

γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 56 εκατ. ευρώ,

δ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ,

ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 22 εκατ. ευρώ,

στ) Λοιποί Ε.Φ.Κ. (καπνού, κλπ) κατά 26 εκατ. ευρώ,

ζ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 57 εκατ. ευρώ,

η) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 16 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 134 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 267 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Σεπτεμβρίου 2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 387 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 105 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (492 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθαν στα 36,936 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,543 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (38,479 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,264 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 305 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για εξοπλιστικά προγράμματα ΥΠΕΘΑ κατά 185 εκατ. ευρώ και οι επιδοτήσεις γεωργίας κατά 117 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 582 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 223 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 435 εκατ. ευρώ για οικογενειακά επιδόματα. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 1,672 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 1,238 δισ. ευρώ. Ειδικά για τον μήνα Σεπτέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,847 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 316 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,652 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 195 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 315 εκατ. ευρώ.