Ξεκίνησε η υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων για το 2021

Σε λειτουργία τέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Ιουνίου 2021 η πλατφόρμα για υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων για τα εισοδήματα του 2020.

Προθεσμίες

Έντυπο Ν

Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα, από το τέλος του φορολογικού έτους.

Εξαιρέσεις:

  • Σε περίπτωση διακοπής εργασιών, η δήλωση υποβάλλεται μέσα σε ένα μήνα από τη διακοπή.
  • Σε περίπτωση εκκαθάρισης επιχείρησης:
    α) Για την περίοδο από την αρχή του φορολογικού έτους μέχρι την προηγούμενη ημέρα από την έναρξη της εκκαθάρισης, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του 6ου μήνα από την έναρξη της εκκαθάρισης.
    β) Σε περίπτωση παράτασης της εκκαθάρισης πέραν του έτους (πέραν των 12 μηνών), υποβάλλεται προσωρινή δήλωση για τα εισοδήματα κάθε έτους, μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη του, επιφυλασσομένης της υποβολής οριστικής δήλωσης συγχρόνως με τη λήξη της εκκαθάρισης.

     

    Η οριστική δήλωση εκκαθάρισης υποβάλλεται μέσα σε 1 (ένα) μήνα από τη λήξη της εκκαθάρισης.

Προσοχή!

Έντυπο Ν

Θα πρέπει να ελέγχετε την ορθή μεταφορά του προσυμπληρωμένου κωδικού [090] με το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων στη δήλωση. Επίσης οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλλει χειρόγραφες δηλώσεις θα πρέπει να ελέγχουν την ορθή μεταφορά της προκαταβολής φόρου και της ζημίας προηγουμένων χρήσεων. Σε περίπτωση λάθους θα πρέπει να απευθυνθείτε έγκαιρα στη Δ.Ο.Υ, για τη σχετική διόρθωση.

Έντυπα Ε5, Φ01.010, Φ01.013, Φ01.012

Θα πρέπει να ελέγχετε:
• Αν η είσοδος στην εφαρμογή για την υποβολή της δήλωσης είναι δυνατή ή πρέπει πρώτα να διορθωθεί η εικόνα του Ν.Π. στην αρμόδια για τη φορολογία Δ.Ο.Υ.
• Την ορθότητα των ποσών στους προσυμπληρωμένους κωδικούς [008] και [911] ώστε σε περίπτωση διαφωνίας με τα ποσά αυτά να επικοινωνείτε με το αρμόδιο τμήμα της Δ.ΗΛΕ.Δ.

Οι τραπεζικές και ασφαλιστικές εταιρείες που το οικ. έτος 2013 είχαν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο έντυπο Φ01.011 για το οικ. 2014 θα χρησιμοποιήσουν το έντυπο Φ01.010 ενώ για όσες είχαν υποβάλλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος στο έντυπο Φ01.014 για το οικ. 2014 θα χρησιμοποιήσουν το έντυπο Φ01.013.