Στα 941,8 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας

Σε 941,8 εκατ. ευρώ, ανήλθαν τα κέρδη της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ) στη χρήση 2017, έναντι 1.092,3 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα Δευτέρα 22-1-2018 η ΤτΕ.

Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 928,5 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 και 3 του εν λόγω άρθρου, όπως αναφέρει η ΤτΕ σε σχετική ανακοίνωση.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή, που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή, ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Ανάλυση των αποτελεσμάτων της ΤτΕ για τη χρήση 2017

Έσοδα

Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.441,7 εκατ. ευρώ, έναντι 1.728,2 εκατ. ευρώ στη χρήση 2016, σημειώνοντας μείωση κατά 16,6%. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ειδικότερα:

– Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.310,8 εκατ. ευρώ, έναντι 1.595,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 17,8%.

– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες μειώθηκαν κατά 4,6% και διαμορφώθηκαν σε 78,0 εκατ. ευρώ, έναντι 81,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

– Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές παρέμειναν σταθερά και ανήλθαν σε 38,9 εκατ. ευρώ.

– Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 14,0 εκατ. ευρώ, έναντι 12,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση κατά 12,9%.

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα της Τράπεζας, πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις, λοιπές δαπάνες διαχείρισης και λοιπά έξοδα), διαμορφώθηκαν σε 391,3 εκατ. ευρώ, έναντι 331,4 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξησηκατά 59,9 εκατ. ευρώ. Η αύξηση οφείλεται κυρίως σταλοιπά έξοδα ύψους 52,4 εκατ. ευρώ που αφορούν κυρίως την έκτακτη εισφορά χρήσεων 2008 και 2009 που κατέβαλε η Τράπεζα, βάσει των διατάξεων των ν. 3808/2009 και ν. 3845/2010, καθώς και των σχετικών προσαυξήσεων.

Σχηματίστηκαν προβλέψεις ύψους 108,6 εκατ. ευρώ στη χρήση 2017. Η πρακτική σχηματισμού προβλέψεων και αποθεματικών ακολουθείται στο πλαίσιο της εφαρμοζόμενης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος αρχήςτης συντηρητικότητας. Μέσω του σχηματισμού επαρκών προβλέψεων ισχυροποιείται η οικονομική θέση της Τράπεζας, ώστε αυτή να αντεπεξέρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί και στους κινδύνους που αναλαμβάνει.

Το συνολικό ύψος των συσσωρευμένων προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, διαμορφώθηκε σε 7.600,3 εκατ. ευρώ.