Κέρδη 65,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το Α’ τρίμηνο 2018 η Alpha Bank

Κέρδη μετά από φόρους 65,2 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2018 η Alpha Bank. Σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Δημήτριος Π. Μαντζούνης, αναφέρει ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018, η Alpha Bank επέτυχε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τη χαμηλότερη συνεισφορά των καθαρών εσόδων από τόκους και την κλιμάκωση του κόστους για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου. Η χρηματοδοτική βάση της Alpha Bank βελτιώθηκε σημαντικά, καθώς συνεχίστηκε η μείωση της χρηματοδότησης μέσω του Εκτάκτου Μηχανισμού Ρευστότητoς της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ η τράπεζα έχει υπερβεί τον τεθέντα στόχο μειώσεως των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Ασκήσεως Προσομοιώσεως Ακραίων Καταστάσεων 2018 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπέζης συνέβαλε στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό σύστημα, ενώ η επικείμενη ολοκλήρωση του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, τον Αύγουστο του 2018, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για σταδιακή επιστροφή σε συνθήκες σταθερότητος.

Η Alpha Bank, η Τράπεζα με την υψηλότερη κεφαλαιακή θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, θα συνεχίσει να στηρίζει την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, τονίζει ο κ.Μαντζούνης.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 1 δισ. ευρώ το α΄ τρίμηνο 2018 και ανήλθαν σε 35,9 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2018. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 30,3 δισ., αυξημένα κατά 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, λόγω κυρίως των εισροών από τη Γενική Κυβέρνηση. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων συνέχισαν τον σταθερό ρυθμό ανακάμψεως, αυξημένα κατά 0,1 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση. Ο Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις για τον Όμιλο βελτιώθηκε περαιτέρω σε 116% και στην Ελλάδα σε 119% στο τέλος Μαρτίου 2018, σύμφωνα με τον τεθέντα στόχο βάσει του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της Τραπέζης.

Η χρηματοδότηση από τις Κεντρικές Τράπεζες μειώθηκε κατά Ευρώ 2,3 δισ. το α΄ τρίμηνο 2018 και ανήλθε σε 7,9 δισ., κυρίως ως αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων στην Ελλάδα κατά 0,9 δισ., της μειώσεως του επενδυτικού χαρτοφυλακίου κατά 0,4 δισ., καθώς και της αυξήσεως των διατραπεζικών συναλλαγών (repos) και εκδόσεως καλυμμένης ομολογίας, κατά Ευρώ 0,9 δισ.

Στο τέλος Μαρτίου 2018, η χρηματοδότηση από τον Έκτακτο Μηχανισμό Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος (ELA) διαμορφώθηκε σε 4,8 δισ., μειωμένη κατά 2,2 δισ. σε τριμηνιαία βάση, ενώ η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώθηκε περαιτέρω και ανήλθε σε 3,1 δισ. Τον Μάϊο 2018, η χρηματοδότηση της Τραπέζης μέσω του ELA, μειώθηκε περαιτέρω σε 3 δισ. ευρώ.

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 0,3 δισ. μετά από διαγραφές, κατά το α΄ τρίμηνο 2018. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε 51,8%, ενώ ο αντίστοιχος Δείκτης Καλύψεως ανήλθε σε 50%. Αντιστοίχως, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν περαιτέρω κατά 0,2 δισ. τον Μάρτιο 2018 και συνεπώς ο Δείκτης Καθυστερήσεων διαμορφώθηκε σε 35,2% για τον Όμιλο, με τον αντίστοιχο Δείκτη Καλύψεως να ανέρχεται σε 73%.

Οι συσσωρευμένες προβλέψεις ανήλθαν σε 14,4 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν στο 25,7% του δανειακού χαρτοφυλακίου. Το α΄ τρίμηνο 2018, τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 2,8 δισ. σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 24,8 δισ. Στο τέλος Μαρτίου 2018, ο Δείκτης Μη Εξυπηρετουμένων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 51,8%, με τον Δείκτη Καλύψεως να παραμένει αμετάβλητος και να ανέρχεται σε 50%. Το α΄ τρίμηνο 2018, τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα, συνεχίζοντας την καθοδική τους πορεία, μειώθηκαν κατά 3,1 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 16,4 δισ.

Στο τέλος Μαρτίου 2018, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 35,2% έναντι 34,9% το προηγούμενο τρίμηνο, ο Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων ανήλθε σε 73%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Καλύψεως Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανήλθε σε 128%.

Σε επίπεδο Ομίλου, ο Δείκτης Καθυστερήσεων των επιχειρηματικών, στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων στο τέλος Μαρτίου 2018 διαμορφώθηκε σε 34,4%, 35,5% και 37,7%, ενώ το σχετικό απόθεμα των προβλέψεων ανήλθε σε 82%, 51% και 97%, αντιστοίχως.