Στο ΦΕΚ η απόφαση λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές στην Χαλκιδική

Στο ΦΕΚ (Τεύχος Β’ 4431/15.12.2017) δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 η απόφαση Λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Αριθμ. ΕΞ/466093/3803).

Η απόφαση αφορά τον καθορισμό των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και άλλες Κυριακές πλην εκείνων που αναφέρονται στις παρ.1 και 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/08-08-2013) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις.», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργούν προαιρετικά τις Κυριακές, εντός του πλαισίου ωραρίου που ορίζεται στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013, δηλαδή από ώρα 11:00 έως ώρα 20:00, κατά την χρονική περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 Οκτωβρίου, με την επιφύλαξη
των ειδικώς οριζομένων για τα καταστήματα που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990(ΦΕΚ 101/Α) και στο άρθρο 14 του ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/Α).

Οι περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής στις οποίες θα εφαρμόζεται η παρούσα απόφαση είναι οι κάτωθι:

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ: Γερακινή, Καλύβες, Ψακούδια και Μεταμόρφωση

2. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ: Όλες τις περιοχές του Δήμου.

3. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ: Ν. Μουδανιά, Ν. Καλλικράτεια, Ν. Τρίγλια, Ν. Πλάγια, Άγιος Παύλος, Ν. Ηράκλεια, Σωζόπολη, Ν. Φλογητά, Άγιος Μάμας, Ν. Ποτίδαια και Διονυσίου.

4. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ: Νικήτη, Ν. Μαρμαράς, Άγιος Νικόλαος, Σάρτη, Συκιά, Τορώνη και Πόρτο Κουφό.

5. ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ: Ιερισσός, Νέα Ρόδα, Ολυμπιάδα, Στρατώνι, Αμμουλιανή και Πυργαδίκια. Ειδικά για την περιοχή της Ουρανούπολης, επιτρέπουμε την λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων προαιρετικά όλες τις Κυριακές του έτους.

Επιτρέπεται η  λειτουργία των ιχθυοπωλείων, κρεοπωλείων και αρτοποιείων, προαιρετικά, όλες τις Κυριακές του έτους σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής.

Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 1892/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την τήρηση των διατάξεων της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.

Την ευθύνη για την ασφάλεια των εργαζομένων κατά την εργασία τους τις ώρες και ημέρες που αναφέρονται στην παρούσα τη φέρουν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Η παρούσα απόφαση δύναται να αναθεωρείται ετησίως κατά τον μήνα Δεκέμβριο και ισχύει για το επόμενο έτος από τη δημοσίευσή της. Σε περίπτωση μη έκδοσης απόφασης, διατηρείται σε ισχύ η προηγούμενη ρύθμιση μέχρι την αντικατάστασή της από νεότερη.

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, παύει να ισχύει η αριθμ. πρωτ. 01α/665/01-11-2013 (Β΄2884) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πολύγυρος, 4 Δεκεμβρίου 2017
Ο Αντιπεριφερειάρχης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ