www.eauction.gr: Ηλεκτρονικοί Πλειστηριασμοί

Σε λειτουργία έχει τεθεί από την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017 η ηλεκτρονική πλατφόρμα διεξαγωγής πλειστηριασμών, στη διεύθυνση  https://www.eauction.gr/. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται κάθε Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. [Μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς, επιλέγοντας το Link (σύνδεσμο) στο τέλος του άρθρου.]

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη 12 Απριλίου 2018, 18:05

Από τους 123 ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ολοκληρώθηκαν οι 71

Από τους 123 αναρτηθέντες πλειστηριασμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, έως και χθες Τετάρτη 11 Απριλίου 2018, οι 71 ολοκληρώθηκαν με κατακύρωση του ακινήτου, οι 38 ανακηρύχθηκαν άγονοι και οι 14 ανεστάλησαν.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, από τους αναρτηθέντες έως και χθες πλειστηριασμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ, δηλαδή από τους 123, οι 14 ανεστάλησαν και θα επαναληφθούν εν ευθέτω χρόνω. Από τους υπόλοιπους 109, οι 71 ολοκληρώθηκαν με κατακύρωση του ακινήτου σε υπερθεματιστή, ενώ σε 38 δεν υπήρξε συμμετοχή υποψήφιων πλειοδοτών (άγονοι). Επίσης, αναφέρει ότι οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι στη διαδικασία έχουν πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση, ενώ πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι δημόσια.

Θυμίζουμε ότι πλέον κανονικά διεξάγονται οι πλειστηριασμοί, από την Τρίτη 28-11-2017. Η λήξη της αποχής των συμβολαιογράφων αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία, ενώ πέντε μέλη της διοίκησης του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μεθοδεύσεις, σύμφωνα με καταγγελία τους. Ειδικότερα, η έκτακτη γενική συνέλευση του συμβολαιογραφικού συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, αποφάσισε την αναστολή της πανελλαδικής αποχής των συμβολαιογράφων. Κατόπιν αυτού, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διεξάγονται κανονικά από την Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017.

Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί από την εταιρία Newsphone Hellas Α.Ε.

Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για τους  ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς

A. ΕΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ

Ερωτ: Πρέπει να εγγραφώ για να συμμετέχω σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς;

Απ: Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος μόνο φυσικά πρόσωπα ή εκπρόσωποι νομικών προσώπων που είναι εγγεγραμμένα μέλη ως υποψήφιοι πλειοδότες στο ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ.

Ερωτ: Πώς μπορώ να εγγραφώ;

Απ: Ο υποψήφιος πλειοδότης φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακολουθεί την διαδικασία εγγραφής στην σελίδα του ιστοτόπου ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction) «Εγγραφή» (Αρχική Σελίδα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction) => Εγγραφή Υποψηφίου Πλειοδότη) αφού έχει μελετήσει και αποδεχτεί τους «Όρους Χρήσης» συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του παρόντος ιστοτόπου. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» υπάρχουν στην «Σελίδα Εγγραφής» (Εγγραφή Πλειοδότη => Όροι Χρήσης).

Ερωτ: Όλοι εγγράφονται με τον ίδιο τρόπο;

Απ: Ανάλογα με την μορφή του Υποψηφίου Πλειοδότη ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ ταυτοποιούνται μέσω των διαπιστευτηρίων τους που τηρούνται στο σύστημα TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Μετά την ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή τους στο σύστημα.
 • Οι νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων ή φυσικά πρόσωπα πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και πολίτες τρίτων κρατών που λειτουργούν ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικών προσώπων υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται καταχωρίζοντας στο σύστημα το έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και είτε υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, στα οποία δηλώνεται και με τα οποία αποδεικνύεται η εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Μετά την ταυτοποίηση, ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την εγγραφή τους στο σύστημα.
 • Φυσικά πρόσωπα πολίτες τρίτων κρατών υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της οικείας ιστοσελίδας αίτηση εγγραφής και ταυτοποιούνται, καταχωρίζοντας στο σύστημα αρχείο σε μορφή pdf που περιέχει σαρωμένο αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ με επίσημη μετάφραση στην ελληνική και υπεύθυνη δήλωση σε μορφή αρχείου pdf ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική περί της ορθότητας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων στοιχείων, προσκομιζόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών και σε έγχαρτη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στο γραφείο του αρμόδιου υπαλλήλου ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Μετά την ταυτοποίηση, ο αρμόδιος υπάλληλος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού εγκρίνει την εγγραφή τους στο σύστημα.

Ερωτ: Πως γίνεται η εγγραφή μου;

Απ: Για την εγγραφή σας εάν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διαθέτει ελληνικό Α.Φ.Μ. επιλέξετε από το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ να μεταφερθείτε στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών web της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου αφού συνδεθείτε με τους κωδικούς του TAXISNET, θα επιστρέψετε για την ολοκλήρωση της εγγραφής. Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, εγκρίνεται η εγγραφή σας, και ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας στοιχείων εισόδου (credentials) μέλους.

Στην συνέχεια και με κριτήριο το εάν είστε φυσικό ή νομικό πρόσωπο οδηγείστε στη αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης στοιχείων εγγραφής. Αφού συμπληρώσετε κατ`ελάχιστο τα υποχρεωτικά πεδία και δηλώσετε ότι αποδέχεται τους «Όρους Χρήσης» του ιστοτόπου, ολοκληρώνεται η εγγραφή σας.

Οι «Όροι Χρήσης» παρατίθενται τόσο στην «Σελίδα Εγγραφής» όσο και στην Αρχική Σελίδα.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ερωτ: Πως μπορώ να συνδεθώ στο λογαριασμό μου;

Απ: Μετά την εγγραφή σας, δύναστε να εισέρχεται στο σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. με στοιχεία εισόδου το e-mail σας και τον κωδικό πρόσβασης, τον οποίο δημιουργήσατε κατά την εγγραφή σας.

Ερωτ: Ξέχασα τον κωδικό μου, τι ενέργειες πρέπει να κάνω;

Απ:Σε περίπτωση κατά την οποίαν απωλέσατε τον κωδικό πρόσβασης στο σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., δύναται να δημιουργήσετε νέο ακολουθώντας την ακόλουθη διαδικασία. Στη σελίδα εισόδου επιλέγετε «Ξέχασα τον κωδικό μου». Στη σελίδα η οποία ανοίγει, εισάγετε το e-mail σας στο πεδίο «Εισαγωγή eE-mail» και έπειτα επιλέγετε «Αποστολή e-mail».

Η αλλαγή κωδικού πρόσβασης είναι ενέργεια η οποία απαιτεί επιπρόσθετο κωδικό ασφαλείας, και ως εκ τούτου ανοίγει η σελίδα Αποστολής Επιπρόσθετου Κωδικού Ασφαλείας. Ο κωδικός αυτός είναι εξαψήφιος και τον παραλαμβάνετε μέσω SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου τον οποίο έχετε δηλώσει. Στη σελίδα αυτή επιλέγετε «Αποστολή κωδικού επιβεβαίωσης».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο κωδικός επιβεβαίωσης τίθεται σε ισχύ για χρονικό διάστημα 2 λεπτών από τη χρονική στιγμή αποστολής του. Αν παρέλθει το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αιτηθείτε νέο κωδικό με την ίδια προφανώς χρονική ισχύ.

Εισάγετε τον κωδικό επιβεβαίωσης στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας η οποία ανοίγει και επιλέγετε «Επιβεβαίωση κωδικού». Τέλος εμφανίζεται μήνυμα για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης βάσει οδηγιών οι οποίες έχουν σταλεί στο e-mail το οποίο έχετε δηλώσει.

Ερωτ: Μπορώ να αλλάξω το όνομα χρήστη (user name) με το οποίο εισέρχομαι στο σύστημα;

Απ: ΌΧΙ. Το όνομα χρήστη είναι το e-mail που δηλώσατε και δεν μπορεί να αλλάξει γιατί είναι μονοσήμαντα συνδεδεμένο με τα λοιπά δεδομένα που καταχωρήσατε κατά την εγγραφή σας.

Β. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Ερωτ: Πως ενημερώνομαι για τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά ενός πλειστηριασμού;

Απ: Κάθε επισκέπτης του ιστοτόπου (εγγεγραμμένο μέλος ή μη), από την αρχική σελίδα του συστήματος, δύναται να περιηγηθεί και αναζητήσει πληροφορίες πλειστηριασμών, είτε ηλεκτρονικών, είτε που διενεργούνται σε ειρηνοδικείο με κριτήρια:

 • Την ημερομηνία διεξαγωγής τους
 • Την τιμή πρώτης προσφοράς
 • Το ονοματεπώνυμο οφειλέτη

Οι πληροφορίες εκάστου πλειστηριασμού, οι οποίες διατίθενται στον χρήστη, είναι:

 • Η ημερομηνία διεξαγωγής
 • Το ονοματεπώνυμο / επωνυμία οφειλέτη
 • Το είδος το οποίο πλειστηριάζεται
 • Το ονοματεπώνυμο / επωνυμία επισπεύδοντα
 • Η τρέχουσα κατάσταση του συγκεκριμένου πλειστηριασμού
 • Η τιμή πρώτης προσφοράς

Ερωτ: Πως μπορώ να παρακολουθώ πλειστηριασμούς που με ενδιαφέρουν;

Απ: Κάθε εγγεγραμμένος Υποψήφιος Πλειοδότης δύναται να δημιουργήσει λίστα πλειστηριασμών με δικά του κριτήρια, προς παρακολούθηση και πιθανή συμμετοχή του στο μέλλον.

Γ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ερωτ: Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής για ένα πλειστηριασμό;

Απ: Θα χρειαστεί να έχετε εγγραφεί ως μέλος (υποψήφιος πλειοδότης) ώστε να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής. Αναλυτικά ακολουθείτε την διαδικασία ως εξής:

 • Εισέρχεστε στον ιστότοπο ως Μέλη (Αρχική Σελίδα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ => Είσοδος)
 • Από τη λίστα πλειστηριασμών οι οποίοι εμφανίζονται στην αρχική σελίδα εισαγωγής, επιλέγετε έναν πλειστηριασμό που σας ενδιαφέρει να συμμετάσχετε ώστε να εμφανιστούν τα αναλυτικά στοιχεία του στην σελίδα «Στοιχεία Πλειστηριασμού». Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής».
 • Επιλέγετε «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής», δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει και αποδέχεστε Όρους Χρήσης και επιλέγετε «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής».
 • Στην φάση αυτή επιλέγετε αν θα συμμετέχετε για εσάς ή για κάποιον τρίτο (Προαιρετική Επιλογή Αίτησης ως Εξουσιοδοτούμενος) καθώς και συμπληρώνετε τα στοιχεία του Αντικλήτου εάν υφίστανται.
 • Μπορείτε να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτησή σας => επιλογή «Αποθήκευση Αίτησης», είτε να την υποβάλλετε οριστικά => επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής».
 • Με την επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» εμφανίζεται μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς και ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα ελέγχου από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

Ερωτ: Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω την αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Απ: Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να υποβάλλεται εντός του οριζόμενου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού όπως εκάστοτε ισχύει.

Ερωτ: Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την συμμετοχή μου σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;

Απ: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την συμμετοχή είναι κατά περίπτωση τα οριζόμενα εκ του νόμου, αναλόγως της νομικής μορφής και της χώρας προέλευσης του υποψηφίου πλειοδότη.

Ερωτ: Μέχρι πότε και που πρέπει να καταθέσω τα δικαιολογητικά;

Απ: Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζονται και υποβάλλονται ως φυσικά έγγραφα στο γραφείο του Υπαλλήλου του Πλειστηριασμού, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται εκ του νόμου, όπως εκάστοτε ισχύει.
O Υπάλληλος του Πλειστηριασμού δεν ευθύνεται για τον αποκλεισμό Μέλους του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ από πλειστηριασμό, σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής του στον πλειστηριασμό, για οποιονδήποτε λόγο.

Ερωτ: Πότε θα εγκριθεί η αίτησή μου για συμμετοχή στον πλειστηριασμό;

Απ: Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και μετά την διακρίβωση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και την πιστοποίηση καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ο Υπάλληλος του Πλειστηριασμού θα εγκρίνει την αίτηση συμμετοχής σας. ΣεΣτην συνέχεια της εγκρίσεως, θα λάβετε e-mail από το ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ με το οποίο θα ενημερωθείτε ότι έχετε δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό.

Ερωτ: Τι είναι η «Τιμή 1ης προσφοράς»;

Απ: Η «Τιμή 1ης προσφοράς» είναι τιμή στην οποία θα πρέπει να προστεθεί κατ`ελάχιστο το βήμα αύξησης (1,00€) ώστε να προκύψει η ελάχιστη έγκυρη τιμή προσφοράς από τους υποψήφιους πλειοδότες, όταν ξεκινά ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός.

Ερωτ: Πότε διενεργούνται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;

Απ: Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00.

Ερωτ: Μπορεί να παραταθεί η λήξη του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού;

Απ: ΝΑΙ. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών.

Ερωτ: Μπορεί να γίνει αναστολή ή διακοπή πλειστηριασμού; Τι συμβαίνει στην περίπτωση αυτή;

Απ: Ο αρμόδιος Υπάλληλος Πλειστηριασμού δύναται κατά την κρίση του, να αναστείλει, ματαιώσει ή διακόψει τον πλειστηριασμό. Στην περίπτωση αυτή οι συμμετέχοντες Υποψήφιοι Πλειοδότες ειδοποιούνται με μήνυμα για την ενέργεια αυτή καθώς και για το λόγο αυτής.

Δ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ερωτ: Πως υποβάλλονται οι προσφορές;

Απ: Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί που διενεργούνται από είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών.

Ερωτ: Τι μορφή πρέπει να έχει η τιμή της προσφοράς;

Απ: Η αριθμητική τιμή της προσφοράς θα πρέπει να είναι ρητός, δεκαδικός αριθμός με το πολύ δύο δεκαδικά ψηφία δεξιά της υποδιαστολής.

Ερωτ: Τι ποσό προσφοράς μπορώ να υποβάλλω πάνω από την τιμή της τρέχουσας τιμής;

Απ: Η αριθμητική τιμή της προσφοράς σας, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από την τιμή της τρέχουσας τιμής τουλάχιστον κατά το βήμα αύξησης (1,00€), τουτέστιν της προσφοράς η οποία βρίσκεται πρώτη στην κατάταξη.

Ερωτ: Πως μπορώ να υποβάλω τις προσφορές μου;

Απ: Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα υποβολής προσφοράς. Στο πεδίο «Εισαγωγή Νέας Προσφοράς» υποψήφιος πλειοδότης συμπληρώνει την προσφορά του γράφοντας την τιμή της προσφοράς του και επιλέγει «Υποβολή Προσφοράς».

Ερωτ: Τι γίνεται εάν έχω κάνει λάθος στην επιλογή της τιμής προσφοράς μου κατά την υποβολή προσφοράς;

Απ: Μετά την επιλογή του «Υποβολή Προσφοράς» – και πριν την οριστική υποβολή – το σύστημα σας ζητάει να επιβεβαιώσετε την προς υποβολή τιμή προσφοράς. Εφόσον την επιβεβαιώσετε η τιμή προσφοράς υποβάλλεται οριστικά εμφανίζει μήνυμα επιτυχούς καταχώρησής της και καθίσταται για εσάς δεσμευτική.

Ερωτ: Τι γίνεται μετά την υποβολή προσφοράς μου;

Απ: Κατόπιν της επιτυχούς καταχώρησης της προσφοράς σας ως συμμετέχων Υποψήφιος Πλειοδότης, προσδιορίζεται εκ νέου η σειρά κατάταξής σας και εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο της οθόνης.

 Ε. ΛΗΞΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ερωτ: Τι γίνεται μετά την λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών;

Απ: Μετά τη λήξη του χρόνου υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, ο υποψήφιος πλειοδότης δεν μπορεί πλέον να υποβάλει προσφορές. Στην οθόνη παρακολούθησης & υποβολής προσφορών θα βλέπει την Τρέχουσα τιμή – η οποία αντιστοιχεί πλέον στην τιμή κατακύρωσης – την Τελευταία Προσφορά του η οποία υπεβλήθη και την Κατάταξή του.

Ερωτ: Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών, πως θα μπορώ να βλέπω το ιστορικό των εκ μέρους μου υποβληθεισών προσφορών;

Απ: Μετά τη λήξη της διαδικασίας στην οθόνη παρακολούθησης & υποβολής προσφορών θα μπορεί ο υποψήφιος πλειοδότης να βλέπει αναλυτικά τις εκ μέρους του υποβληθείσες προσφορές.

Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του.

Ερωτ: Πως λαμβάνω γνώση για το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού και τα στοιχεία του υπερθεματιστή;

Απ: Μετά την λήξη της διαδικασίας υποβολής προσφορών και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα χρονικά όρια όπως εκάστοτε ισχύουν, ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατακυρώνοντας τα πράγματα στον υπερθεματιστή. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης συμμετέχοντας στον πλειστηριασμό, δύναται να επικοινωνήσει με τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού και να λάβει αντίγραφο της εκθέσεως και όποια άλλη πληροφορία νομίμως αιτηθεί.

Εγχειρίδια Χρήσης

 • Εγχειρίδιο Χρήσης Υποψηφίων Πλειοδοτών

Όροι Χρήσης

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς μέσω του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ

1. Στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς συμμετέχουν μόνο εγγεγραμμένα «Μέλη» στον ιστότοπο. Η διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του Άρθρου 60 «Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς» του ν.4472/2017 ΦΕΚ 74/Α/19-5-2017 όπου προσδιορίζεται η 31η Ιουλίου 2017 ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των σχετικών με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς διατάξεων, τις διατάξεις του Άρθρου 7, του μέρους Γ` «Λοιπές Διατάξεις» του ν.4475/2017 ΦΕΚ 83/Α/12-6-2017, τις υπ’ αριθμ. α) 41756 οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) β) 46904 οικ./ 2017 (ΦΕΚ 2030/Β/13-6-2017) Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, το ύψος και ο τρόπος καθορισμού, επιμερισμού, είσπραξης και απόδοσης του τέλους χρήσης των συστημάτων, αναπροσαρμογής του τέλους χρήσης και του μέρους αυτού που αποδίδεται στο ΤΑ.Χ.ΔΙΚ., καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια, όπως εκάστοτε ισχύουν.

2. Η εγγραφή συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των Μελών των παρόντων όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής. Στην περίπτωση εγγραφής νομικού προσώπου, το εγγεγραμμένο Μέλος που μπορεί στη συνέχεια να αποκτήσει δικαίωμα συμμετοχής σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό είναι το νομικό πρόσωπο που αναφέρεται στο υποχρεωτικό για νομικά πρόσωπα πεδίο «Επωνυμία» και όχι το φυσικό πρόσωπο που συμπληρώνει και υποβάλλει την Αίτηση Εγγραφής.

3. Ο υποψήφιος πλειοδότης φυσικό ή νομικό πρόσωπο ακολουθεί την διαδικασία εγγραφής στην σελίδα του ιστοτόπου ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction) «Εγγραφή» (Αρχική Σελίδα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ (e-auction) => Εγγραφή Υποψηφίου Πλειοδότη) αφού έχει μελετήσει και αποδεχτεί τους «Όρους Χρήσης» συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του παρόντος ιστοτόπου. Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» υπάρχουν στην «Σελίδα Εγγραφής» (Εγγραφή Πλειοδότη => Όροι Χρήσης).
Για την εγγραφή ο υποψήφιος πλειοδότης θα μεταφερθεί στην ιστοσελίδα εισόδου των υπηρεσιών web της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου αφού συνδεθεί με τους κωδικούς του TAXIS, θα επιστρέψει για την συνέχεια της εγγραφής. Σε περίπτωση επιτυχούς ταυτοποίησης, εγκρίνεται η εγγραφή του προσώπου, και ενεργοποιείται η διαδικασία δημιουργίας στοιχείων εισόδου (credentials) μέλους.

Στην συνέχεια ο υποψήφιος πλειοδότης και με κριτήριο το εάν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραπέμπεται στη αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης στοιχείων εγγραφής. Αφού συμπληρώσει κατ`ελάχιστο τα υποχρεωτικά πεδία και δηλώνοντας ότι αποδέχεται τους «Όρους Χρήσης» συμμετοχής στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς του ιστοτόπου, ολοκληρώνει την εγγραφή.

Οι «Όροι και Προϋποθέσεις» παρατίθενται τόσο στην «Σελίδα Εγγραφής» όσο και στην Αρχική Σελίδα.

Μετά την πρώτη εγγραφή, ο Υποψήφιος Πλειοδότης δύναται να εισέρχεται στο σύστημα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. με στοιχεία εισόδου το e-mail του και τον κωδικό πρόσβασης, τον οποίο δημιούργησε κατά την πρώτη εγγραφή.

Τα μέλη δεν μπορούν να αλλάξουν το Όνομα Μέλους (Username), έχουν όμως την δυνατότητα αλλαγής του Κωδικού Πρόσβασης (Password) όποτε επιθυμούν.

4. Όσα Μέλη του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ επιθυμούν να συμμετάσχουν σε προγραμματισμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, ακολουθούν την διαδικασία ως εξής:

 • Εισέρχονται στον ιστότοπο ως Μέλη (Αρχική Σελίδα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ => Είσοδος)
 • Από τη λίστα πλειστηριασμών οι οποίοι εμφανίζονται στην αρχική σελίδα εισαγωγής, οι εγγεγραμμένοι Υποψήφιοι Πλειοδότες δύναται να επιλέξουν έναν πλειστηριασμό και να εμφανιστούν τα αναλυτικά στοιχεία του στην σελίδα «Στοιχεία Πλειστηριασμού». Στο τέλος της σελίδας υπάρχει η επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής»
 • Επιλέγουν «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής», δηλώνουν ότι έχουν διαβάσει και αποδέχονται τους τυχόν «Ειδικούς Όρους Ηλεκτ.Πλειστηριασμού» και επιλέγουν «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής».
 • Στην φάση αυτή επιλέγουν αν θα συμμετέχουν για τους ίδιους ή για κάποιον τρίτο (Προαιρετική Επιλογή Αίτησης ως εξουσιοδοτούμενος) καθώς και συμπληρώνουν τα στοιχεία του Αντικλήτου εάν υφίσταται.
 • Οι Υποψήφιοι Πλειοδότες δύνανται είτε να αποθηκεύσουν προσωρινά την αίτησή τους => επιλογή «Αποθήκευση Αίτησης», είτε να την υποβάλλουν οριστικά => επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής».
 • Με την επιλογή «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής» εμφανίζεται μήνυμα στον Υποψήφιο Πλειοδότη το οποίο ενημερώνει ότι η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς και ότι βρίσκεται σε εκκρεμότητα ελέγχου από τον Υπάλληλο Πλειστηριασμού.

5. Η «Αίτηση Συμμετοχής» πρέπει να υποβάλλεται εντός του οριζόμενου εκ του νόμου χρονικού διαστήματος πριν την διεξαγωγή του πλειστηριασμού όπως εκάστοτε ισχύει.

6. Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής στον πλειστηριασμό προσδιορίζονται και υποβάλλονται ως φυσικά έγγραφα στο γραφείο του Υπαλλήλου του Πλειστηριασμού εντός της προθεσμίας που προβλέπεται εκ του νόμου όπως εκάστοτε ισχύει. O Υπάλληλος του Πλειστηριασμού δεν ευθύνεται για τον αποκλεισμό Μέλους του ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ από πλειστηριασμό σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής του στον πλειστηριασμό, για οποιονδήποτε λόγο.

7. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και μετά την διακρίβωση πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής και την πιστοποίηση καταβολής της εγγύησης συμμετοχής, ο Υπάλληλος του Πλειστηριασμού εγκρίνει την αίτηση συμμετοχής του Μέλους (Υποψήφιου Πλειοδότη). Ο Υποψήφιος Πλειοδότης λαμβάνει e-mail από το Ηλ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ με το οποίο ενημερώνεται ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής στον πλειστηριασμό.

Μπορείτε να εισέλθετε στην εφαρμογή για τους Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς, επιλέγοντας το παρακάτω Link (σύνδεσμο):

https://www.eauction.gr