www.efka.gov.gr: Εκτύπωση ειδοποιητηρίου ασφαλιστικών εισφορών 2024

Την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 λήγει η προθεσμία πληρωμής των νέων ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου 2024 προς τον ΕΦΚΑ. Δείτε πιο κάτω πίνακες με τις νέες (αυξημένες) ασφαλιστικές εισφορές για το 2024. Η ανάρτηση των νέων ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) μηνός Απριλίου 2024, θα γίνει στις 225-2024 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).  Έως τις 31-5-2024 πρέπει να πραγματοποιηθεί και η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή). [Για την εκτύπωση του ειδοποιητηρίου, επιλέξτε το link στο τέλος του άρθρου]. 

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή 12 Μαΐου 2024, 12:00

Προσοχή: Οι εισφορές που αναγράφονται στα ειδοποιητήρια θα πρέπει να πληρωθούν έως τη συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλιώς επιβάλλονται πρόστιμα και προσαυξήσεις. Εάν καταβληθεί μόνο μέρος της εισφοράς, το υπόλοιπο επιβαρύνεται με επιτόκιο 8%.

Στο πλαίσιο ενεργειών βελτίωσης διαδικασιών και υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ με παράλληλη ενημέρωση των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολουμένων και Αγροτών, προκειμένου έγκαιρα να επιλέγουν τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών (εξόφληση/ρύθμιση) και να διασφαλίζουν την διατήρηση δικαιωμάτων – παροχών όπως ασφαλιστική ενημερότητα, ικανότητα, συνταξιοδότηση, άλλες παροχές, ο ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι:

α) Οι μηνιαίες μηχανογραφικές διαδικασίες επεξεργασίας των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών σας για την έκδοση και ανάρτηση του ειδοποιητηρίου τρεχουσών εισφορών διενεργούνται το 2ο δεκαήμερο εκάστου μήνα (για τις εισφορές του προηγούμενου ή και τυχόν αναδρομικών).

Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων εισφορών διενεργείται στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός

β) Για το έτος 2024 ισχύουν νέες τιμές μηνιαίων εισφορών ανά ασφαλιστική κατηγορία. Για ενημέρωσή σας δείτε το ειδοποιητήριο εισφορών 1/2024 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-ΕΦΚΑ (Εισφορές Μη Μισθωτών e-ΕΦΚΑ => Ηλ. Υπηρεσίες => Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης => Εισφορές).

γ) Η προβλεπόμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των ανωτέρω τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Συνεπώς, τα ειδοποιητήρια εισφορών που θα αναρτώνται στον λογαριασμό σας στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός εξοφλούνται εμπρόθεσμα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

Για τις εισφορές από 1/2024 έως 12/2024 οι προβλεπόμενες καταληκτικές ημερομηνίες έχουν ως εξής:
• 1/2024 Πέμπτη 29/2/2024
• 2/2024 Παρασκευή 29/3/2024
• 3/2024 Τρίτη 30/4/2024
• 4/2024 Παρασκευή 31/5/2024
• 5/2024 Παρασκευή 28/6/2024
• 6/2024 Τετάρτη 31/7/2024
• 7/2024 Παρασκευή 30/8/2024
• 8/2024 Δευτέρα 30/9/2024
• 9/2024 Πέμπτη 31/10/2024
• 10/2024 Παρασκευή 29/11/2024
• 11/2024 Τρίτη 31/12/2024
• 12/2024 Παρασκευή 31/1/2025

ε) Εφόσον κατά τη μηνιαία επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και των
πληρωμών σας, για την έκδοση των ειδοποιητηρίων, εντοπισθούν οφειλόμενες
εισφορές του προηγούμενου ειδοποιητηρίου, αυτές αποτυπώνονται στο τρέχον
ειδοποιητήριο ως «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» και ενημερώνεστε με μήνυμα επί
του ειδοποιητηρίου ότι η μη εξόφλησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα τη βεβαίωσή τους
στο ΚΕΑΟ.

στ) Για την πλήρη εξόφληση των εισφορών, πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των
εμφανιζόμενων ποσών, «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» και «ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ»
που εμφανίζονται στο ειδοποιητήριο.

Οι «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» εξοφλούνται κατά προτεραιότητα και εφόσον
δεν εξοφληθούν έως την έναρξη της μηνιαίας διαδικασίας έκδοσης ειδοποιητηρίων,
βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ στις αρχές του 3ου δεκαημέρου με παράλληλη ανάρτηση
Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.
ζ) Για τις βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές σας ενημερώνεστε από τις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, μετά από πιστοποίησή σας και μπορείτε να τις εξοφλήσετε ή να
τις ρυθμίσετε, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης, από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ενημερώνεστε για την «Ταυτότητα
Οφειλέτη» με την οποία μπορείτε να εξοφλήσετε τις βεβαιωμένες οφειλές σας.
η) Εάν παράλληλα απασχολείστε ως μισθωτός ή εμπίπτετε στις διατάξεις του αρθ. 39
της παρ. 9 του ν. 4387/16 όπως ισχύει, μπορείτε να αξιοποιείτε την ειδική ηλεκτρονική
υπηρεσία «Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης» (Ηλ. Υπηρεσίες –
>Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής
απασχόλησης) προκειμένου να δηλώνετε την έναρξη και τη λήξη της παράλληλης
μισθωτής απασχόλησης, ώστε να αναζητηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία εισφορών από
μισθωτή απασχόληση κατά την εκκαθαριστική διαδικασία.
Για δηλώσεις που αφορούν χρονικό διάστημα έως τον 1/2024 πρέπει να απευθυνθείτε
στην Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκετε.

θ) Περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης εισφορών Μη Μισθωτών
(εκκαθάρισης, βεβαίωσης, ρύθμισης, επιστροφής κλπ.), ο e-ΕΦΚΑ παρέχει με μαζική
αυτοματοποιημένη αποστολή e-mail στη δηλωθείσα από τους ασφαλισμένους
διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
Για τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που επιθυμείτε
να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα, επισκεφτείτε τις Ηλ. Υπηρεσίες -> Ατομικά
Στοιχεία.

ι) Μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Μάθε που ανήκεις» η οποία
δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr),
μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail) της αρμόδιας
Τοπικής Διεύθυνσης e-ΕΦΚΑ στην οποία υπάγεστε.

ια) Σύμφωνα με την Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/56/οικ.6551 (ΦΕΚ B’ 2545/18.04.2023)
Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός τρόπου εξυπηρέτησης
του κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΟΠΕΚΑ) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ)», η εξυπηρέτηση των
πολιτών από τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-ΕΦΚΑ), πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.
Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος εξυπηρέτησης ή ο προγραμματισμός ραντεβού
πραγματοποιείται από τον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr μέσω της υπηρεσίας
«Αίτηση Εξυπηρέτησης – Προγραμματισμός Ραντεβού».
Κατ’ εξαίρεση παρέχεται εξυπηρέτηση χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μόνο: σε
έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του επικεφαλής της μονάδας,
εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά την ώρα
προσέλευσής του και εφόσον δεν υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού εκείνη την ώρα.

Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2024

Με τις διατάξεις του Ν.4670/2020 θεσπίστηκε νέο πλαίσιο εισφορών για μη μισθωτούς ασφαλισμένους, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες για την Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή. Από 1/1/2020 δημιουργήθηκαν ασφαλιστικές κατηγορίες ανά κλάδο με συγκεκριμένα ποσά.

 • Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.
 • Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας είναι ανεξάρτητη για κάθε Κλάδο Ασφάλισης.
 • Το δικαίωμα επιλογής ασκείται από υποχρεωτικά και προαιρετικά ασφαλισμένους.
 • Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως.
 • Διαμορφώνεται νέο ανώτατο όριο εισφορών.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να επιλέξετε την ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής σας για το έτος 2024.
Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίησή σας με τους κωδικούς Taxis και του ΑΜΚΑ.
Ειδικότερα κατά την είσοδο στην υπηρεσία:

 • Ανακαλούνται τα ταυτοτικά σας στοιχεία
 • Παρέχονται οδηγίες και μηνύματα για την υποβολή της αίτησης
 • Απεικονίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες που αντιστοιχούν στην ιδιότητα ασφάλισής σας
 • Παρέχεται πεδίο για δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης
 • Καταχωρείται και αποθηκεύεται η υποβολή/οριστικοποίηση της αίτησης-δήλωσης
 • Χορηγείται αριθμός συστήματος και αποδεικτικό καταχώρησης αυτής.

Επισημάνσεις

 • Η κατάταξή σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
 • Η επιλογή σας θα ενεργοποιηθεί κατά την έκδοση των εισφορών Ιανουαρίου 2024.
 • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
 • Η προθεσμία για υποβολή της αίτησής σας είναι έως και την Τετάρτη 31/01/2024.

Επιλέξτε την ιδιότητά σας και διαβάστε περισσότερα

Βρείτε την Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκετε

Μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Μάθε που ανήκεις» η οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί  στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/mathepouanikeis.php), μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail) της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεστε. Αναζητήστε την αρμόδια Τοπική Διεύθυνση πληκτρολογώντας τον ΤΚ της κατοικίας ή, αποκλειστικά για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες, της επαγγελματικής έδρας:
Εναλλακτικά, μπορείτε να προχωρήσετε στην αναζήτηση βάσει διεύθυνσης.

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας μπορείτε να επιλέξετε την ασφαλιστική κατηγορία κατάταξής σας για το έτος 2024.
Για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται η ταυτοποίησή σας με τους κωδικούς Taxis και του ΑΜΚΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι περιπτώσεις υπόχρεων ασφάλισης για επικούρηση και πρόνοια µη µισθωτοί φθάνουν τις 200.000 και ειδικότερα είναι:

 • Μηχανικοί του πρ. ΤΣΜΕ∆Ε (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.
 • Γιατροί – υγειονομικοί του πρ. ΤΣΑΥ (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται μόνο για εφάπαξ.
 • Δικηγόροι Αθηνών του πρ. ΤΑΝ πρ. (ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική και για εφάπαξ.
 • Δικηγόροι υπόλοιπης Ελλάδας (πρ. ΕΤΑΑ), οι οποίοι ασφαλίζονται για επικουρική

Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας

Οι νέοι κανόνες για νέους και παλαιούς ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες διαμορφώνουν ένα διαφορετικό πλαίσιο στον χώρο της ασφάλισης. Τώρα οι μη μισθωτοί διαμορφώνουν το μέλλον τους και μπορούν να προγραμματίσουν και να διαμορφώσουν τη σύνταξη που θα λάβουν. Έτσι, αποσυνδέεται ο υπολογισμός των ασφαλιστικών εισφορών από το δηλωθέν εισόδημα.

1. Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι

Με το νέο ασφαλιστικό αποσυνδέονται οι εισφορές από το φορολογητέο εισόδημα και παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
175,83 62,39 238,22
211,00 74,87 285,87
267,72 74,87 342,59
336,91 74,87 411,78
418,59 74,87 493,46
567,19 74,87 642,06

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται  επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
44,24
53,32
63,53

 

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
29,49
35,17
41.97

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:

 • Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
 • Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2024.
 • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
 • Με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, για το έτος 2024 τα ανωτέρω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

 • Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και Τετάρτη 31/01/2024.

2. Νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι

Στο νέο ασφαλιστικό σύστημα έχει προβλεφθεί ειδική κατηγορία με χαμηλότερες εισφορές για νέους ασφαλισμένους. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής της κατηγορίας που ταιριάζει στις οικονομικές σας δυνατότητες. Πιο συγκεκριμένα:

 • Μπορείτε να επιλέξετε για την Κύρια Ασφάλιση την ειδική ασφαλιστική κατηγορία για νέους ασφαλισμένους και να παραμείνετε σε αυτήν για τα πέντε πρώτα έτη ασφάλισης.
 • Αν δεν έχετε συμπληρώσει 5 έτη ασφάλισης μπορείτε να επιλέξετε την  ειδική κατηγορία η οποία θα ισχύει μέχρι τη συμπλήρωση των πέντε ετών.
 • Πίνακας εισφορών Ειδικής κατηγορίας
Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
Ειδική 105,50 37,43 142,93
 • Επίσης μπορείτε να επιλέξετε ελεύθερα μια από τις ακόλουθες ασφαλιστικές κατηγορίες που απευθύνονται στους Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους.
Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
175,83 62,39 238,22
211,00 74,87 285,87
267,72 74,87 342,59
336,91 74,87 411,78
418,59 74,87 493,46
567,19 74,87 642,06

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες -και στις δύο περιπτώσεις- περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται,  εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
44,24
53,32
63,53

 

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ  τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
29,49
35,17
41,97

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:

 • Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
 • Η επιλογή σας θα ισχύει  για όλο το έτος 2024 εκτός αν συμπληρώσετε πέντε έτη ασφάλισης εντός του έτους.
 • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
 • Με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, για το έτος 2024 τα ανωτέρω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και την Τετάρτη 31/01/2024.

3. Αγρότες

Στο νέο σύστημα ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για τους αγρότες της χώρας. Παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ έξι (6) ασφαλιστικών κατηγοριών με χαμηλότερες εισφορές ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες     Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€)     Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€)     Εισφορά αγροτικής εστίας (€)     Συνολικό ποσό (€)
103,23 36,30 2,27 141,80
124,78 43,10 2,27 170,15
157,68 43,10 3,40 204,18
198,52 43,10 3,40 245,02
247,30 43,10 4,54 294,94
334,65 43,10 6,81 384,56

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης, Υγείας και υπέρ  Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ).

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΑΚΟΜΗ:

 • Η κατάταξη σας σε ασφαλιστική κατηγορία είναι υποχρεωτική.
 • Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.
 • Η επιλογή σας θα ισχύει δεσμευτικά για όλο το έτος 2024.
 • Με τις διατάξεις των άρθρων 31, 35, 36, 37 και 45 του Ν.4670/2020, για το έτος 2024 τα ανωτέρω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, προσαυξάνονται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2023.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Η αίτηση επιλογής πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά εδώ έως και Τετάρτη 31/01/2024.

4. Παράλληλη ασφάλιση

Με το νέο ασφαλιστικό ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες πληρώνουν μία μόνο εισφορά ακόμα και στην περίπτωση της παράλληλης ασφάλισης. Ο υπολογισμός της εισφοράς διαφοροποιείται ανάλογα με τις ακόλουθες πέντε (5) περιπτώσεις:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1: 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 2: 
ΝΕΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 3: 
ΑΓΡΟΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 4:
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 5
ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Δείτε παλαιότερες εγκυκλίους, άρθρα και χρήσιμες πληροφορίες για την ασφάλιση στον ΕΦΚΑ, επιλέγοντας το παρακάτω link (σύνδεσμο): Χρήσιμες πληροφορίες για τον ΕΦΚΑ

Ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, οι ασφαλισμένοι έχουν δυνατότητα πρόσβασης στης ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού. Για την είσοδο απαιτείται πιστοποίηση του ασφαλισμένου με τη χρήση των κωδικών taxis net και του ΑΜΚΑ.

Μετά την είσοδο, παρέχονται σύντομες πληροφορίες, με το γενικό τίτλο «με μια ματιά…», για την ασφαλιστική ικανότητα και τις οικονομικές εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί από 01-01-2017. Από το μενού εργασιών που τιτλοφορείται «Ηλ. Υπηρεσίες», παρέχεται λίστα με τις υπηρεσίες. [Για την εκτύπωση του ειδοποιητηρίου, επιλέξτε το link στο τέλος του άρθρου].

 • Η πληρωμή των εισφορών πραγματοποιείται σε Τράπεζες και ΕΛΤΑ με την χρήση του κωδικού εντολής πληρωμής, ο οποίος είναι ατομικός και χρησιμοποιείται για όσο χρονικό διάστημα ο ασφαλισμένος είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών.
 • Ο ίδιος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ανάθεση πάγιας εντολής χρέωσης λογαριασμού σε Τράπεζα της επιλογής σας.
 • Η πάγια εντολή δεν εκτελείται όταν το ανώτατο όριο ποσού που έχετε ορίσει είναι μικρότερο από το πληρωτέο ποσό ή όταν δεν υπάρχει επαρκές υπόλοιπο στον λογαριασμό σας κατά την ημερομηνία εξόφλησης.
  Προσοχή!
  Ενημερωθείτε για τον ακριβή χρόνο ροής παγίων εντολών, κατά την ημερομηνία εξόφλησης, ώστε να εξασφαλίζετε την έγκαιρη πίστωση του λογαριασμού σας.
 • Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα διαθέσιμα προϊόντα καταβολής εισφορών καθώς και ενδεχόμενες χρεώσεις για την χρήση τους από τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ.

Επισήμανση

Η εντολή άμεσης χρέωσης λογαριασμού ενεργοποιείται εφόσον η σύμβαση με την Τράπεζα της επιλογής σας έχει πραγματοποιηθεί πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής.

εφκα πληρωμη

Μπορείτε να δείτε το ειδοποιητήριο με τις ασφαλιστικές εισφορές, εισάγοντας στα κατάλληλα πεδία τους κωδικούς του Taxisnet, μαζί με τον ΑΜΚΑ. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε τον ΑΜΚΑ, μπορείτε να τον βρείτε στη σελίδα https://www.amka.gr/AMKAGR/ Δείτε εδώ αν έχετε ΑΜΚΑ. [Για την εκτύπωση του ειδοποιητηρίου, επιλέξτε το link στο τέλος του άρθρου].

Όσοι εντοπίζουν προβλήματα / λάθη  στα ειδοποιητήρια που έχουν παραλάβει, θα πρέπει να προσέρχονται στα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ για την επίλυση των όποιων προβλημάτων ή διόρθωση όποιων λαθών, ενώ σύντομα θα υπάρξει και δυνατότητα ένστασης – προσφυγής, από πλευράς ασφαλισμένων.

Να σημειωθεί ότι, όσοι δεν έχουν λάβει ειδοποιητήρια και έχουν εισόδημα από επαγγελματική δραστηριότητα πρέπει να πάνε σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ να το δηλώσουν.

Θυμίζουμε ότι σε λειτουργία τέθηκε από την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017 στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, η εφαρμογή για την εκτύπωση των ειδοποιητηρίων πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών για 1,4 εκατ. ασφαλισμένους, ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες, του πρώην ΟΓΑ, του πρώην ΟΑΕΕ, του πρώην ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, που το 2015 είχαν δηλώσει στην εφορία εισόδημα από μία μόνο δραστηριότητα. Οι εισφορές των 2 πρώτων μηνών έπρεπε να πληρωθούν έως την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017. [Για την εκτύπωση του ειδοποιητηρίου, επιλέξτε το link στο τέλος του άρθρου].

Εκτύπωση ειδοποιητηρίου για ασφαλιστικές εισφορές

Θυμίζουμε ότι τα πρώτα ειδοποιητήρια αποστάλθηκαν και ταχυδρομικώς στους ασφαλισμένους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας αυτό συνέβη και για τις εισφορές Φεβρουαρίου 2017, ενώ από τον Μάρτιο 2017 τα ειδοποιητήρια δεν αποστέλλονται. Η ενημέρωση γίνεται μόνο από το site του ΕΦΚΑ και η πληρωμή θα γίνεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή άμεση χρέωση λογαριασμού, με έναν διακριτό κωδικό εντολής 25 ψηφίων. Εάν καταβληθεί μόνο μέρος της εισφοράς, το υπόλοιπο επιβαρύνεται με επιτόκιο 8%!

Τέλος, καθορίστηκαν οι διαδικασίες είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών. Η κοινοποίηση των ασφαλιστικών εισφορών, λοιπόν, θα πραγματοποιείται:

Με ειδοποιητήριο πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών
Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στην ιστοσελίδα www.efka.gov.gr

Μπορείτε να εκτυπώσετε το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο (link):