ΔΕΗ: Αύξηση ζημιών στο 9μηνο, ενίσχυση EBITDA γ’ τριμήνου 2018

Την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου ΔΕΗ στο 9μηνο του 2018, τη μείωση του χρέους και την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της επιχείρησης επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου που ανακοινώθηκαν σήμερα.

Ο κ. Παναγιωτάκης τονίζει ότι επιβάλλεται η λήψη πρόσθετων μέτρων για την βελτίωση της κερδοφορίας, με ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στην κατανάλωση ενώ αναγγέλλει ότι οι προσφορές για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Φλώρινας αναμένεται να κατατεθούν τον Ιανουάριο.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα:

-Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε το εννεάμηνο του 2018 κατά 154,1 εκατ. ευρώ ή 4,3%, στα 3,47 δισ. ευρώ λόγω της απώλειας μεριδίου αγοράς και της μείωσης της εγχώριας ζήτησης.

-Χωρίς την επίπτωση από την πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού, ύψους 151,2 εκατ. ευρώ και την οριστική εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ για παρελθόντα έτη, ύψους 105,2 εκατ. ευρώ, η λειτουργική κερδοφορία, προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για το εννεάμηνο 2018, διαμορφώθηκε σε 234,9 εκατ. ευρώ παραμένοντας ουσιαστικά στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (242 εκατ. ευρώ).
Χωρίς και την επίπτωση από την πρόβλεψη ύψους 70,8 εκατ. ευρώ για τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ, το EBITDA του εννεαμήνου 2018 διαμορφώνεται σε 305,7 εκατ. ευρώ

-Οι ζημίες προ φόρων, διαμορφώθηκαν σε 299,5 εκατ. ευρώ έναντι 265,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017.

-Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο του 2018 σε 528,6 εκατ. ευρώ έναντι 303,6 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2017, κυρίως λόγω των αυξημένων επενδύσεων για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας «Πτολεμαϊδα V», καθώς και της αύξησης των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ.

-Το καθαρό χρέος στις 30.9.2018 ήταν 3.674,2 εκατ., ευρώ μειωμένο κατά 283 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31.12.2017.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Εμμ. Παναγιωτάκης επισημαίνει τα εξής:

«Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου (EBITDA) από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες ενισχύθηκε και κατά το γ΄ τρίμηνο του 2018, απόρροια της αντιστροφής των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις συνεπεία των δράσεων για βελτίωση της εισπραξιμότητας, και της μείωσης των ελεγχόμενων δαπανών. Η θετική αυτή επίδραση μετριάστηκε από τις σημαντικά αυξημένες δαπάνες για αγορά δικαιωμάτων CO2, των οποίων η τιμή υπερτετραπλασιάστηκε, και από την πρόσθετη επιβάρυνση λόγω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, ύψους 81,4 εκατ. ευρώ Βεβαίως, συνυπολογιζόμενων των προβλέψεων που σχηματίστηκαν για τις μελλοντικές αποζημιώσεις του προσωπικού λόγω λύσης σύμβασης εργασίας και για τους τόκους υπερημερίας που διεκδικεί ο ΑΔΜΗΕ -πράγμα για την σκοπιμότητα του οποίου εγείρονται σοβαρά ερωτηματικά και του οποίου η νομική βασιμότητα αμφισβητείται- η κερδοφορία το εννεάμηνο του 2018 εμφανίζεται μειωμένη έναντι του αντιστοίχου του 2017, παρά τη θετική επίπτωση από την εκκαθάριση του ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων ετών.

Σημειώνεται ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός η συνεχιζόμενη μείωση του καθαρού χρέους, η οποία το εννεάμηνο ανήλθε σε 283 εκατ. ευρώ Ακόμη, η μεγάλη αύξηση των επενδύσεων κατά 225 εκατ. ευρώ

Η αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ΔΕΗ από την Standard and Poor’s σε CCC+ με θετική προοπτική, έναντι CCC με αρνητική προοπτική, είναι γεγονός εξαιρετικά σημαντικό, απόρροια της επιτευχθείσας αναχρηματοδότησης του κοινοπρακτικού δανείου ύψους 1,3 δισ. ευρώ και των δράσεων της Εταιρείας για τη βελτίωση της λειτουργικής της κερδοφορίας στο πλαίσιο του γενικότερου ευνοϊκού κλίματος της οικονομίας της χώρας. Η αναβάθμιση αυτή είναι θετικός οιωνός για την έξοδο της ΔΕΗ στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου, πράγμα για το οποίο γίνεται ήδη από τους συμβούλους η σχετική προεργασία και εξέταση εναλλακτικών συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης ομολογιών. Πέραν αυτών, εξασφαλίσαμε νέα δανειακά κεφάλαια μέσω γραμμής χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ ύψους 255 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στα Δίκτυα Διανομής μέχρι και το 2020.

Η διαδικασία της αποεπένδυσης του 40% του λιγνιτικού παραγωγικού μας δυναμικού εισέρχεται στο τελικό στάδιο. Οι προσφορές αναμένεται να κατατεθούν εντός του Ιανουαρίου. Από την πλευρά της η ΔΕΗ λαμβάνει όλα τα δυνατά μέτρα για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων και της αποδοτικότητας των αντίστοιχων θυγατρικών της, Μελίτης και Μεγαλόπολης, ενώ κρίσιμη παράμετρος θα είναι η έγκαιρη έγκριση του μηχανισμού των Πιστοποιητικών Διαθεσιμότητας Ισχύος.

Οι δράσεις για τη μείωση των ελεγχόμενων δαπανών θα ενταθούν βάσει του συγκεκριμένου σχεδιασμού που έχει εκπονηθεί σε συνεργασία με το Σύμβουλο. Αντίστοιχα θα ενταθούν οι δράσεις βελτίωσης της εισπραξιμότητας. Ωστόσο, η επίδραση εξωγενών παραγόντων, όπως η κατακόρυφη αύξηση των δικαιωμάτων CO2 και η μεγάλη αύξηση της Οριακής Τιμής (χονδρική) του Συστήματος, επιβάλλει τη λήψη πρόσθετων μέτρων για την άκρως αναγκαία για την οικονομική ευρωστία της Επιχείρησης, βελτίωση της κερδοφορίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, εργαζόμαστε συστηματικά, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις στην κατανάλωση, ενώ παράλληλα λαμβάνουμε μέτρα για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών μας.

Με όρους στρατηγικής αλλά και άμεσου επιχειρηματικού σχεδιασμού, η στροφή της ΔΕΗ στην ανάπτυξη των ΑΠΕ, που θα είναι η ατμομηχανή της μελλοντικής ανάπτυξής της είναι δεδομένη. Σε αυτή την προοπτική εντάσσεται και η απορρόφηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες από την μητρική που δρομολογήθηκε πρόσφατα με στόχο τη δραστηριοποίηση της μέγιστης δυνατής πλειοψηφίας του δυναμικού της ΔΕΗ στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής.»