Εγκρίθηκε η απορρόφηση της Grivallia από την Eurobank

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμης Εταιρείας και της Grivalia Propertiess Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ανακοίνωσαν ότι στις από 22-02-2019 συνεδριάσεις τους ενέκριναν το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση της Grivallia από την Eurobank.

Η συγχώνευση, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των υπό συγχώνευση εταιρειών και, ειδικότερα, με εισφορά των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Grivalia στην Eurobank, όπως αυτά εμφανίζονται στον ισολογισμό μετασχηματισμού της 31ης Δεκεμβρίου 2018 της Grivalia.

Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι 15,80000000414930 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Eurobank για κάθε 1 κοινή ονομαστική μετοχή της Grivalia, ενώ οι μέτοχοι της Eurobank θα διατηρήσουν τον αριθμό των κοινών μετοχών της Eurobank που κατέχουν σήμερα.

Τα ανωτέρω τελούν υπό τις αιρέσεις που έχουν ήδη ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένης της εγκρίσεως του σχεδίου συμβάσεως συγχώνευσης από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιρειών καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.