Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., δίνει με την εγκύκλιο 15726/605/5-4-2017, το Υπουργείο Εργασίας. Η εγκύκλιος ορίζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών που θα χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν το τελικό ύψος του ποσού, ενώ παράλληλα ξεκαθαρίζει ότι αυτές υπολογίζονται με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή. [Μπορείτε να δείτε πιο κάτω ολόκληρη την εγκύκλιο ή να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας το link στο τέλος του άρθρου].

Ειδικότερα, ορίζει ότι «για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τον δείκτη πληθωρισμού της ΕΛΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που δεν ηταν δυνατό να υπολογιστεί εντος του 2017 από την ΕΛΣΤΑΤ».

Συγκεκριμένα, για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017:

* η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

* η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους), κοκ.

* Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016.

* Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος.

Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), επειδή η προαναφερθείσα διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του γινομένου η μονάδα.


Η Εγκύκλιος 15726/605/ 2017 για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων – πίνακες με παραδείγματα

Αρ. πρωτ.: οικ. 15726/605/ 2017
Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

Αρ. Πρωτ.: οικ. 15726/605

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ7- Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΠΔΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ13-Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Δ14-Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΩΝ Δ15-Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Πληρ.: Νιάρχος Π. Τζαγκαρουλάκης Ι.
Τηλ. 2131516857 2131516856
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας: 101 10
e-mail: doikepoptia@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: Οδηγίες υπολογισμού συντάξιμων αποδοχών βάσει της μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. Φ.80000/οικ.60271/2195/23.12.2016 εγκυκλίου και σε ότι αφορά στην προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ.4α του Ν. 4461/2017 (ΦΕΚ 38/Α), με τις οποίες αντικαθίσταται το τέταρτο εδάφιο της παρ.2α του άρθρου 8 του Ν.4387/2016, από τότε που ίσχυσε, προβλέπεται ότι: «Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4». Ειδικότερα και σύμφωνα με την παράγραφο 4α: «Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛΣΤΑΤ. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής διενεργείται με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.»

Β. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων, από το έτος 2002 και εντεύθεν, σας επισυνάπτουμε συνημμένα, τον Πίνακα Ι: Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών του Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Ειδικότερα για όσους ασφαλισμένους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης κατά το έτος 2017:

→ η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2003 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

→ η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2003 γίνεται με χρήση του γινομένου: των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή από τα έτη 2004 έως και το έτος 2016 (ο μέσος ετήσιος Γενικός ΔτΚ αποτυπώνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους),

→ κοκ.

→ Η μεταβολή του μέσου ετήσιου Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή έτους 2016 σημαίνει τη μεταβολή του μέσου ετήσιου δείκτη του έτους 2016 με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2015, συνεπώς μεταβάλλοντας με το δείκτη αυτό τις συντάξιμες αποδοχές του έτους 2015 προκύπτει η αναπροσαρμογή τους στο έτος 2016.

→ Σημειώνεται ότι οι συντάξιμες αποδοχές αναπροσαρμόζονται έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Επιπλέον επισημαίνεται ότι, όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔτΚ περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), επειδή η προαναφερθείσα διάταξη αναφέρεται σε προσαύξηση των αποδοχών, τότε λαμβάνεται υπόψη ως τιμή του γινομένου η μονάδα.

Γ. Συνημμένα παραθέτουμε παραδείγματα προσαύξησης συνταξίμων αποδοχών για μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες, για πληρέστερη ενημέρωση σας, για συνταξιοδότηση το έτος 2016 (μετά την 13/5/2016) καθώς και για συνταξιοδότηση το έτος 2017. Η αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών του έτους 2002 γίνεται με χρήση του γινομένου των ετήσιων μεταβολών του μέσου ετήσιου ΔΤΚ από τα έτη 2002 έως και το προηγούμενο της συνταξιοδότησης έτος. Όταν το γινόμενο των διαδοχικών μεταβολών περισσοτέρων του ενός ετών είναι μικρότερο της μονάδας (1), λαμβάνεται υπόψη σαν τιμή η μονάδα. Συνεπώς στους πίνακες των παραδειγμάτων όπου υπάρχει συντελεστής συνολικής αναπροσαρμογής μικρότερος της μονάδας, οι ετήσιες αποδοχές παραμένουν σταθερές.

Οι υπηρεσίες μας είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πίνακες

 Πίνακας I. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 
(Έτος βάσης : 2009=100,0) 
Σύγκριση δείκτη Δεκεμβρίου κάθε έτους με τον αντίστοιχο     Σύγκριση μέσου ετήσιου δείκτη κάθε έτους, με τον 
δείκτη του προηγούμενου έτους              αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου έτους 
Έτος 
Δείκτης Δεκ.          Μεταβολή %        Μέσος ετήσιος δείκτης       Μεταβολή % 
2000         77,544              3,9            75,604             3,2 
2001         79,906              3,0            78,155             3,4 
2002         82,612              3,4            80,991             3,6 
2003         85,153              3,1            83,851             3,5 
2004         87,786              3,1            86,282             2,9 
2005         90,966              3,6            89,341             3,5 
2006         93,612              2,9            92,196             3,2 
2007         97,247              3,9            94,865             2,9 
2008         99,159              2,0            98,804             4,2 
2009        101,778              2,6            100,000             1,2 
2010        107,044              5,2            104,713             4,7 
2011        109,629              2,4            108,200             3,3 
2012        110,510              0,8            109,824             1,5 
2013        108,621             -1,7            108,813             -0,9 
2014        105,789             -2,6            107,385             -1,3 
2015        105,612             -0,2            105,521             -1,7 
2016        105,636              0,0            104,649             -0,8 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία 
http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/DKT87/ - 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Μηνιαίες αποδοχές                                              Μεταβολή 
με αναπροσαρμογή    Συνολική αναπροσαρμογή                                   % 
(με τον ΔΤΚ) από το  (με τον ΔΤΚ) από το έτος    Σωρευτικός 
έτος αναφοράς     αναφοράς μέχρι το        ΔτΚ για      Ετήσιες αποδοχές 
Μηνιαίες    μέχρι το έτος     προηγούμενο του έτους      αποχώρηση το   αναπροσαρμοσμένες με 
Ετος  αποδοχές    εξόδου         εξόδου             έτος 2016     το ΔΤΚ           έτος          συντελεστής 
2002      500        651,31             1,30263      1,30263          9.118,39  2003    3,5          1,035 
2003    522,00         656,98             1,25858      1,25858          9.197,68  2004    2,9          1,029 
2004    542,00         662,92             1,22311      1,22311          9.280,94  2005    3,5          1,035 
2005    566,00         668,87             1,18175      1,18175          9.364,15  2006    3,2          1,032 
2006    589,00         674,47             1,14510      1,14510          9.442,52  2007    2,9          1,029 
2007    612,00         681,05             1,11283      1,11283          9.534,73  2008    4,2          1,042 
2008    644,00         687,78             1,06798      1,06798          9.628,87  2009    1,2          1,012 
2009    658,00         694,33             1,05521      1,05521          9.720,56  2010    4,7          1,047 
2010    695,00         700,36             1,00771      1,00771          9.805,05  2011    3,3          1,033 
2011    725,00         725,00             0,97524      1,00000          10.150,00  2012    1,5          1,015 
2012    743,00         743,00             0,96081      1,00000          10.402,00  2013    -0,9         0,991 
2013    743,00         743,00             0,96975      1,00000          10.402,00  2014    -1,3         0,987 
2014    740,00         740,00             0,98264      1,00000          10.360,00  2015    -1,7         0,983 
2015    734,00         734,00             1,00000      1,00000          10.276,00  2016    -0,8         0,992 
2016    735,00         735,00             1,00000      1,00000          4.410,00 
Άθροισμα                            141.092,89 
Μήνες                                 174 
Μέσος όρος αποδοχών                        810,88 
 ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
Μηνιαίες 
αποδοχές με     Συνολική                                   Μεταβολή 
αναπροσαρμογή     αναπροσαρμογή (με τον   Σωρευτικός                      % 
(με τον ΔΤΚ) από   ΔΤΚ) από το έτος      ΔτΚ για 
το έτος αναφοράς   αναφοράς μέχρι το     αποχώρηση    Ετήσιες αποδοχές 
Μηνιαίες   μέχρι το έτος    προηγούμενο του έτους    το έτος    αναπροσαρμοσμένες 
Ετος  αποδοχές   εξόδου        εξόδου           2017      με το ΔΤΚ         έτος         συντελεστής 
2002      500        645,94          1,29187     1,29187         9.043,10   2003    3,5       1,035 
2003    522,00        651,55          1,24819     1,24819         9.121,74   2004    2,9       1,029 
2004    542,00        657,45          1,21301     1,21301         9.204,31   2005    3,5       1,035 
2005    566,00        663,35          1,17199     1,17199         9.286,84   2006    3,2       1,032 
2006    589,00        668,90          1,13565     1,13565         9.364,55   2007    2,9       1,029 
2007    612,00        675,43          1,10364     1,10364         9.456,01   2008    4,2       1,042 
2008    644,00        682,10          1,05916     1,05916         9.549,37   2009    1,2       1,012 
2009    658,00        688,59          1,04649     1,04649         9.640,31   2010    4,7       1,047 
2010    695,00        695,00          0,99939     1,00000         9.730,00   2011    3,3       1,033 
2011    725,00        725,00          0,96719     1,00000         10.150,00   2012    1,5       1,015 
2012    743,00        743,00          0,95288     1,00000         10.402,00   2013   -0,9       0,991 
2013    743,00        743,00          0,96174     1,00000         10.402,00   2014   -1,3       0,987 
2014    740,00        740,00          0,97453     1,00000         10.360,00   2015   -1,7       0,983 
2015    734,00        734,00          0,99174     1,00000         10.276,00   2016   -0,8       0,992 
2016    735,00        735,00          1,00000     1,00000         10.290,00 
Άθροισμα                        146.276,22 
Μήνες                             180 
Μέσος όρος αποδοχών                    812,65 
 ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
ετήσιες αποδοχές                                                Μεταβολή 
με αναπροσαρμογή    Συνολική αναπροσαρμογή                                   % 
(με τον ΔΤΚ) από το   (με τον ΔΤΚ) από το έτος 
έτος αναφοράς      αναφοράς μέχρι το       Σωρευτικός ΔτΚ   Ετήσιες αποδοχές 
Ετήσιες    μέχρι το έτος     προηγούμενο του έτους      για αποχώρηση    αναπροσαρμοσμένες με 
Ετος  αποδοχές    εξόδου         εξόδου             το έτος 2016   το ΔΤΚ           έτος          συντελεστής 
2002    6446,4        8.397,26            1,30263      1,30263          8.397,26   2003    3,5        1,035 
2003   6.705,00        8.438,76            1,25858      1,25858          8.438,76   2004    2,9        1,029 
2004   7.040,40        8.611,16            1,22311      1,22311          8.611,16   2005    3,5        1,035 
2005   7.321,80        8.652,51            1,18175      1,18175          8.652,51   2006    3,2        1,032 
2006   7.614,60        8.719,50            1,14510      1,14510          8.719,50   2007    2,9        1,029 
2007   7.919,40        8.812,95            1,11283      1,11283          8.812,95   2008    4,2        1,042 
2008   8.197,80        8.755,05            1,06798      1,06798          8.755,05   2009    1,2        1,012 
2009   8.320,20        8.779,53            1,05521      1,05521          8.779,53   2010    4,7        1,047 
2010   8.320,20        8.384,38            1,00771      1,00771          8.384,38   2011    3,3        1,033 
2011   8.736,30        8.736,30            0,97524      1,00000          8.736,30   2012    1,5        1,015 
2012   9.152,40        9.152,40            0,96081      1,00000          9.152,40   2013    -0,9        0,991 
2013   9.152,40        9.152,40            0,96975      1,00000          9.152,40   2014    -1,3        0,987 
2014   9.152,40        9.152,40            0,98264      1,00000          9.152,40   2015    -1,7        0,983 
2015   9.152,40        9.152,40            1,00000      1,00000          9.152,40   2016    -0,8        0,992 
2016   4.385,53        4.385,53            1,00000      1,00000          4.385,53 
Άθροισμα              127282,5105 
Μήνες                   173,6 
Μέσος όρος αποδοχών        733,1941849 
  ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ 
ετήσιες αποδοχές 
με         Συνολική                                  Μεταβολή 
αναπροσαρμογή    αναπροσαρμογή (με τον                              % 
(με τον ΔΤΚ) από  ΔΤΚ) από το έτος      Σωρευτικός 
το έτος αναφοράς  αναφοράς μέχρι το     ΔτΚ για     Ετήσιες αποδοχές 
Ετήσιες    μέχρι το έτος    προηγούμενο του έτους   αποχώρηση    αναπροσαρμοσμένες 
Ετος  αποδοχές   εξόδου       εξόδου           το έτος 2017  με το ΔΤΚ        έτος         συντελεστής 
2002    6446,4       8.327,92          1,29187    1,29187         8.327,92  2003    3,5       1,035 
2003   6.705,00       8.369,08          1,24819    1,24819         8.369,08  2004    2,9       1,029 
2004   7.040,40       8.540,06          1,21301    1,21301         8.540,06  2005    3,5       1,035 
2005   7.321,80       8.581,07          1,17199    1,17199         8.581,07  2006    3,2       1,032 
2006   7.614,60       8.647,50          1,13565    1,13565         8.647,50  2007    2,9       1,029 
2007   7.919,40       8.740,18          1,10364    1,10364         8.740,18  2008    4,2        1,042 
2008   8.197,80       8.682,76          1,05916    1,05916         8.682,76  2009    1,2       1,012 
2009   8.320,20       8.707,04          1,04649    1,04649         8.707,04  2010    4,7        1,047 
2010   8.320,20       8.320,20          0,99939     1,00000         8.320,20  2011    3,3       1,033 
2011   8.736,30       8.736,30          0,96719     1,00000         8.736,30  2012    1,5       1,015 
2012   9.152,40       9.152,40          0,95288     1,00000         9.152,40  2013    -0,9       0,991 
2013   9.152,40       9.152,40          0,96174     1,00000         9.152,40  2014    -1,3       0,987 
2014   9.152,40       9.152,40          0,97453     1,00000         9.152,40  2015    -1,7       0,983 
2015   9.152,40       9.152,40          0,99174     1,00000         9.152,40  2016    -0,8       0,992 
2016   8.771,05       8.771,05          1,00000    1,00000         8.771,05 
Άθροισμα          131032,779 
Μήνες               179,6 
Μέσος όρος αποδοχών     729,581174 
 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 
ετήσιες αποδοχές                                             Μεταβολή 
με αναπροσαρμογή                                               % 
(με τον ΔΤΚ) από το  Συνολική αναπροσαρμογή    Σωρευτικός 
έτος αναφοράς     (με τον ΔΤΚ) από το έτος   ΔτΚ για      Ετήσιες αποδοχές 
Ετήσιες    μέχρι το έτος     αναφοράς μέχρι το έτος    αποχώρηση το   αναπροσαρμοσμένες με 
Ετος  αποδοχές   εξόδου         εξόδου            έτος 2016     το ΔΤΚ          έτος          συντελεστής 
2002     7596       9.894,76            1,30263      1,30263          9.894,76  2003    3,5        1,035 
2003   7.977,00       10.039,67            1,25858      1,25858         10.039,67  2004    2,9        1,029 
2004   8.946,00       10.941,91            1,22311      1,22311         10.941,91  2005    3,5        1,035 
2005   9.480,00       11.202,95            1,18175      1,18175         11.202,95  2006    3,2        1,032 
2006   10.050,00       11.508,28            1,14510      1,14510         11.508,28  2007    2,9        1,029 
2007   10.656,00       11.858,32            1,11283      1,11283         11.858,32  2008    4,2        1,042 
2008   11.298,00       12.065,99            1,06798      1,06798         12.065,99  2009    1,2        1,012 
2009   11.298,00       11.921,72            1,05521      1,05521         11.921,72  2010    4,7        1,047 
2010   11.298,00       11.385,15            1,00771      1,00771         11.385,15  2011    3,3        1,033 
2011   11.714,10       11.714,10            0,97524      1,00000         11.714,10  2012    1,5        1,015 
2012   12.130,20       12.130,20            0,96081      1,00000         12.130,20  2013    -0,9        0,991 
2013   12.130,20       12.130,20            0,96975      1,00000         12.130,20  2014    -1,3        0,987 
2014   12.130,20       12.130,20            0,98264      1,00000         12.130,20  2015    -1,7        0,983 
2015   12.130,20       12.130,20            1,00000      1,00000         12.130,20  2016    -0,8        0,992 
2016   5.812,39       5.812,39            1,00000      1,00000          5.812,39 
Άθροισμα                           166.866,04 
Μήνες                               173,6 
Μέσος όρος αποδοχών                       961,21 
 ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ 
ετήσιες αποδοχές 
με                                              Μεταβολή 
αναπροσαρμογή    Συνολική                                   % 
(με τον ΔΤΚ) από  αναπροσαρμογή (με τον   Σωρευτικός 
το έτος αναφοράς   ΔΤΚ) από το έτος     ΔτΚ για     Ετήσιες αποδοχές 
Ετήσιες    μέχρι το έτος    αναφοράς μέχρι το έτος  αποχώρηση    αναπροσαρμοσμένες 
Ετος  αποδοχές   εξόδου        εξόδου          το έτος 2017  με το ΔΤΚ        έτος         συντελεστής 
2002     7596      9.813,06          1,29187    1,29187         9.813,06  2003    3,5       1,035 
2003   7.977,00      9.956,78          1,24819    1,24819         9.956,78  2004    2,9       1,029 
2004   8.946,00      10.851,57          1,21301    1,21301        10.851,57  2005    3,5       1,035 
2005   9.480,00      11.110,45          1,17199    1,17199        11.110,45  2006    3,2       1,032 
2006  10.050,00      11.413,26          1,13565    1,13565        11.413,26  2007    2,9       1,029 
2007  10.656,00      11.760,41          1,10364    1,10364        11.760,41  2008    4,2       1,042 
2008  11.298,00      11.966,36          1,05916    1,05916        11.966,36  2009    1,2       1,012 
2009  11.298,00      11.823,29          1,04649    1,04649        11.823,29  2010    4,7       1,047 
2010  11.298,00      11.298,00          0,99939    1,00000        11.298,00  2011    3,3       1,033 
2011  11.714,10      11.714,10          0,96719    1,00000        11.714,10  2012    1,5       1,015 
2012  12.130,20      12.130,20          0,95288    1,00000        12.130,20  2013   -0,9       0,991 
2013  12.130,20      12.130,20          0,96174    1,00000        12.130,20  2014   -1,3       0,987 
2014  12.130,20      12.130,20          0,97453    1,00000        12.130,20  2015   -1,7       0,983 
2015  12.130,20      12.130,20          0,99174    1,00000        12.130,20  2016   -0,8       0,992 
2016  11.624,78      11.624,78          1,00000    1,00000        11.624,78 
Άθροισμα                       171.852,87 
Μήνες                           179,6 
Μέσος όρος αποδοχών                   956,86 
  ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 
ετήσιες αποδοχές                                             Μεταβολή 
με αναπροσαρμογή                                               % 
(με τον ΔΤΚ) από το  Συνολική αναπροσαρμογή    Σωρευτικός 
έτος αναφοράς     (με τον ΔΤΚ) από το έτος   ΔτΚ για      Ετήσιες αποδοχές 
Ετήσιες    μέχρι το έτος     αναφοράς μέχρι το έτος    αποχώρηση το   αναπροσαρμοσμένες με 
Ετος  αποδοχές   εξόδου         εξόδου            έτος 2016     το ΔΤΚ          έτος          συντελεστής 
2002    6825,6       8.891,21            1,30263      1,30263          8.891,21  2003    3,5        1,035 
2003   7.099,20       8.934,89            1,25858      1,25858          8.934,89  2004    2,9        1,029 
2004   7.453,80       9.116,79            1,22311      1,22311          9.116,79  2005    3,5        1,035 
2005   7.752,00       9.160,89            1,18175      1,18175          9.160,89  2006    3,2        1,032 
2006   8.061,60       9.231,36            1,14510      1,14510          9.231,36  2007    2,9        1,029 
2007   8.383,80       9.329,75            1,11283      1,11283          9.329,75  2008    4,2        1,042 
2008   8.679,60       9.269,60            1,06798      1,06798          9.269,60  2009    1,2        1,012 
2009   8.809,20       9.295,53            1,05521      1,05521          9.295,53  2010    4,7        1,047 
2010   8.809,20       8.877,15            1,00771      1,00771          8.877,15  2011    3,3        1,033 
2011   9.225,30       9.225,30            0,97524      1,00000          9.225,30  2012    1,5        1,015 
2012   9.641,40       9.641,40            0,96081      1,00000          9.641,40  2013    -0,9        0,991 
2013   9.641,40       9.641,40            0,96975      1,00000          9.641,40  2014    -1,3        0,987 
2014   9.641,40       9.641,40            0,98264      1,00000          9.641,40  2015    -1,7        0,983 
2015   9.641,40       9.641,40            1,00000      1,00000          9.641,40  2016    -0,8        0,992 
2016   4.820,70       4.820,70            1,00000      1,00000          4.820,70 
Άθροισμα                           134.718,77 
Μήνες                                174 
Μέσος όρος αποδοχών                       774,25 
 ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 
ετήσιες αποδοχές 
με                                               Μεταβολή 
αναπροσαρμογή    Συνολική                                   % 
(με τον ΔΤΚ) από   αναπροσαρμογή (με τον   Σωρευτικός 
το έτος αναφοράς   ΔΤΚ) από το έτος     ΔτΚ για     Ετήσιες αποδοχές 
Ετήσιες   μέχρι το έτος    αναφοράς μέχρι το έτος  αποχώρηση    αναπροσαρμοσμένες 
Ετος  αποδοχές   εξόδου        εξόδου          το έτος 2017  με το ΔΤΚ        έτος         συντελεστής 
2002    6825,6      8.817,80          1,29187    1,29187         8.817,80  2003    3,5       1,035 
2003   7.099,20      8.861,12          1,24819    1,24819         8.861,12  2004    2,9       1,029 
2004   7.453,80      9.041,52          1,21301    1,21301         9.041,52  2005    3,5       1,035 
2005   7.752,00      9.085,26          1,17199    1,17199         9.085,26  2006    3,2       1,032 
2006   8.061,60      9.155,14          1,13565    1,13565         9.155,14  2007    2,9       1,029 
2007   8.383,80      9.252,72          1,10364    1,10364         9.252,72  2008    4,2       1,042 
2008   8.679,60      9.193,06          1,05916    1,05916         9.193,06  2009    1,2       1,012 
2009   8.809,20      9.218,78          1,04649    1,04649         9.218,78  2010    4,7       1,047 
2010   8.809,20      8.809,20          0,99939    1,00000         8.809,20  2011    3,3       1,033 
2011   9.225,30      9.225,30          0,96719    1,00000         9.225,30  2012    1,5       1,015 
2012   9.641,40      9.641,40          0,95288    1,00000         9.641,40  2013   -0,9       0,991 
2013   9.641,40      9.641,40          0,96174    1,00000         9.641,40  2014   -1,3       0,987 
2014   9.641,40      9.641,40          0,97453    1,00000         9.641,40  2015   -1,7       0,983 
2015   9.641,40      9.641,40          0,99174    1,00000         9.641,40  2016   -0,8       0,992 
2016   9.641,40      9.641,40          1,00000    1,00000         9.641,40 
Άθροισμα                       138.866,89 
Μήνες                            180 
Μέσος όρος αποδοχών                   771,48 
ΟΑΕΕ 
ετήσιες αποδοχές                                             Μεταβολή 
με αναπροσαρμογή                                               % 
(με τον ΔΤΚ) από το  Συνολική αναπροσαρμογή    Σωρευτικός 
έτος αναφοράς     (με τον ΔΤΚ) από το έτος   ΔτΚ για      Ετήσιες αποδοχές 
Ετήσιες    μέχρι το έτος     αναφοράς μέχρι το έτος    αποχώρηση το   αναπροσαρμοσμένες με 
Ετος  αποδοχές   εξόδου         εξόδου            έτος 2016     το ΔΤΚ          έτος          συντελεστής 
2002     8580       11.176,54            1,30263      1,30263         11.176,54  2003    3,5        1,035 
2003   9.240,00       11.629,25            1,25858      1,25858         11.629,25  2004    2,9        1,029 
2004   9.960,00       12.182,14            1,22311      1,22311         12.182,14  2005    3,5        1,035 
2005   10.740,00       12.691,95            1,18175      1,18175         12.691,95  2006    3,2        1,032 
2006   11.400,00       13.054,17            1,14510      1,14510         13.054,17  2007    2,9        1,029 
2007   14.804,88       16.475,32            1,11283      1,11283         16.475,32  2008    4,2        1,042 
2008   14.804,88       15.811,25            1,06798      1,06798         15.811,25  2009    1,2        1,012 
2009   18.935,16       19.980,51            1,05521      1,05521         19.980,51  2010    4,7        1,047 
2010   18.935,16       19.081,21            1,00771      1,00771         19.081,21  2011    3,3        1,033 
2011   18.935,16       18.935,16            0,97524      1,00000         18.935,16  2012    1,5        1,015 
2012   18.935,16       18.935,16            0,96081      1,00000         18.935,16  2013    -0,9        0,991 
2013   18.935,16       18.935,16            0,96975      1,00000         18.935,16  2014    -1,3        0,987 
2014   18.935,16       18.935,16            0,98264      1,00000         18.935,16  2015    -1,7        0,983 
2015   14.804,88       14.804,88            1,00000      1,00000         14.804,88  2016    -0,8        0,992 
2016   7.402,44       7.402,44            1,00000      1,00000          7.402,44 
Άθροισμα                           230.030,30 
Μήνες                                174 
Μέσος όρος αποδοχών                      1.322,01 
ΟΑΕΕ 
ετήσιες αποδοχές 
με                                              Μεταβολή 
αναπροσαρμογή    Συνολική                                   % 
(με τον ΔΤΚ) από  αναπροσαρμογή (με τον   Σωρευτικός 
το έτος αναφοράς   ΔΤΚ) από το έτος     ΔτΚ για     Ετήσιες αποδοχές 
Ετήσιες    μέχρι το έτος    αναφοράς μέχρι το έτος  αποχώρηση    αναπροσαρμοσμένες 
Ετος  αποδοχές   εξόδου        εξόδου          το έτος 2017  με το ΔΤΚ        έτος         συντελεστής 
2002     8580      11.084,26          1,29187    1,29187        11.084,26  2003    3,5       1,035 
2003   9.240,00      11.533,23          1,24819    1,24819        11.533,23  2004    2,9       1,029 
2004   9.960,00      12.081,56          1,21301    1,21301        12.081,56  2005    3,5       1,035 
2005  10.740,00      12.587,16          1,17199    1,17199        12.587,16  2006    3,2       1,032 
2006  11.400,00      12.946,39          1,13565    1,13565        12.946,39  2007    2,9       1,029 
2007  14.804,88      16.339,29          1,10364    1,10364        16.339,29  2008    4,2       1,042 
2008  14.804,88      15.680,70          1,05916    1,05916        15.680,70  2009    1,2       1,012 
2009  18.935,16      19.815,54          1,04649    1,04649        19.815,54  2010    4,7       1,047 
2010  18.935,16      18.935,16          0,99939    1,00000        18.935,16  2011    3,3       1,033 
2011  18.935,16      18.935,16          0,96719    1,00000        18.935,16  2012    1,5       1,015 
2012  18.935,16      18.935,16          0,95288    1,00000        18.935,16  2013   -0,9       0,991 
2013  18.935,16      18.935,16          0,96174    1,00000        18.935,16  2014   -1,3       0,987 
2014  18.935,16      18.935,16          0,97453    1,00000        18.935,16  2015   -1,7       0,983 
2015  14.804,88      14.804,88          0,99174    1,00000        14.804,88  2016   -0,8       0,992 
2016  14.804,88      14.804,88          1,00000    1,00000        14.804,88 
Άθροισμα                       236.353,69 
Μήνες                            180 
Μέσος όρος αποδοχών                  1.313,08

Η Εγκύκλιος για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων (2016-2017)