Εθνική Ασφαλιστική: Αύξηση 53% στα κέρδη το 1ο εξάμηνο 2017

Υπέρβαση του στόχου κερδοφορίας της κατέγραψε το 1ο εξάμηνο του 2017 η Εθνική Ασφαλιστική, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται σε 47,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 53,0% συγκριτικά με το 1ο εξάμηνο του 2016 (31,2 εκατ. ευρώ)

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, σημαντική συμβολή στην αύξηση της κερδοφορίας είχε η μεταβίβαση στη United Bulgarian Bank των συμμετοχών της εταιρείας στη Βουλγαρία, UBB Metlife Insurance Company AD και UBB Insurance Broker AD, στο πλαίσιο της πώλησης από την Εθνική Τράπεζα της συμμετοχής της στην UBB προς τη βελγική τράπεζα KBC. Τα κέρδη προ φόρων από τη μεταβίβαση των ως άνω συμμετοχών ανήλθαν σε 9,4 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα της εταιρείας να ασκεί κερδοφόρες διεθνείς δραστηριότητες.

Tα κέρδη προ φόρων της εταιρείας, χωρίς να ληφθεί υπόψη το παραπάνω όφελος, ανήλθαν σε 38,4 εκατ. ευρώ, αυξημένα τόσο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όσο και σε σχέση με το στόχο των 37,1 εκατ. ευρώ του επιχειρησιακού σχεδίου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεχιζόμενη υγιής κερδοφορία, σε συνδυασμό με τις θετικές αποτιμήσεις του χαρτοφυλακίου ομολόγων της εταιρείας και ειδικά των ομολόγων εκδόσεως Ελληνικού Δημοσίου, συνέβαλαν στη θεαματική βελτίωση του δείκτη κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας, ο οποίος κατά την 30.06.2017 ανήλθε σε 208% (31.12.2016: 170%). Χωρίς τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ανήλθε σε 128% (31.12.2016: 86%).

Επιπλέον της αύξησης της κερδοφορίας και της περαιτέρω ενίσχυσης της κεφαλαιακής βάσης της, η εταιρεία κατά το α’ εξάμηνο του 2017 σημείωσε και άνοδο κατά 15,6%, της παραγωγής, η οποία συνολικά ανήλθε σε 306,5 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2016: 265,2 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής αυξήθηκαν κατά 30,0% σε 223,4 εκατ. ευρώ (α΄εξάμηνο 2016: 171,9 εκατ. ευρώ), ενισχυμένα κυρίως λόγω του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +» αλλά και των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων πρόσκτησης εργασιών της εταιρείας.

Τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων κατά το 1ο εξάμηνο του 2017 ανήλθαν σε 83,1 εκατ. ευρώ (1ο εξάμηνο 2016: 93,3 εκατ. ευρώ), με τη μείωση κατά 10,9% να αποδίδεται στη μείωση του μέσου ασφαλίστρου κυρίως των κλάδων Αυτοκινήτου και Γενικής Αστικής Ευθύνης.