Εγκύκλιος ΕΦΚΑ: Οι ασφαλιστικές εισφορές που θα πληρώσουν οι μισθωτοί μηχανικοί

Τις ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλουν οι μισθωτοί μηχανικοί ορίζει σχετική εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στην οποία ανακοινώθηκε η ένταξη στον ΕΦΚΑ των μισθωτών του τέως ΕΤΑΑ – τομέας ΤΣΜΕΔΕ – απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Η εγκύκλιος αφορά τις εξής κατηγορίες ασφαλισμένων:

– Μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, κλπ) μισθωτοί (Ιδιωτικού τομέα)

– Οι υπομηχανικοί των σχολών του Ν.Δ. 3971/59 που τελούσαν υπό την εποπτεία του Ε.Μ.Π. (Ν.915/79), εφόσον, μετά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τ. ΕΤΑΑ–ΤΣΜΕΔΕ έχουν καταστεί μισθωτοί

– Οι έμμισθοι υπομηχανικοί του Ν.1027/80 και Ν.1028/80

Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης

Όπως ορίζει η εγκύκλιος, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη.

Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι των παραπάνω κατηγοριών παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνεπώς, τα ποσοστά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς εργοδότη-ασφαλισμένου για τον κλάδο κύριας σύνταξης διαμορφώνονται, ως εξής: Ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης μισθωτών (ιδιωτικού τομέα) τ. ΕΤΑΑ–Τομέας ΤΣΜΕΔΕ:

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

6,67% από 01/01/2017 13,33% από 01/01/2017 20,00% από 01/01/2017

Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

Από 01/01/2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.

Κατά συνέπεια και για τους μισθωτούς τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, θα διενεργούνται, από 01/01/2017 και εφεξής, κρατήσεις υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας, σύμφωνα με ποσοστά που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ποσοστά ασφάλισης για ασθένεια

Κλάδοι ασφάλισης Ποσοστά

ασφαλισμένος εργοδότης σύνολο

Παροχές ασθενείας σε είδος 2,15% 4,30% 6,45%

Παροχές ασθενείας σε χρήμα 0,40% 0,25% 0,65%

Σύνολο 2,55% 4,55% 7,10%

Εισφορές επικουρικής ασφάλισης

Από 01/06/2016 και μέχρι τις 31/05/2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών ασφαλισμένων, πριν και μετά την 01/01/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Από 01/06/2019 και μέχρι την 31/05/2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών ασφαλισμένων, πριν και μετά την 01/01/1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις 31/12/2015.

Συνεπώς, από 01/01/2017, εισφορές υπέρ επικουρικής κάλυψης θα παρακρατηθούν υπέρ του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) πρώην Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ως ακολούθως:

Εισφορά ασφαλισμένου Εισφορά εργοδότη Σύνολο

3,5% από 01/01/2017 3,5% από 01/01/2017 7% από 01/01/2017

μέχρι 31/05/2019 μέχρι 31/05/2019 μέχρι 31/05/2019

3,25% από 01/06/2019 3,25% από 01/06/2019 6,5% από 01/06/2019

μέχρι 31/05/2022 μέχρι 31/05/2022 μέχρι 31/05/2022

Υπολογισμός εισφορών υπέρ ΟΑΕΔ, ΟΕΚ και ΟΕΕ

Οι παρέχοντες εξαρτημένη εργασία υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των συνεισπραττόμενων από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδων ανεργίας (ΟΑΕΔ–ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ–Λ.ΠΕ.ΑΕ) ΟΕΚ (εργατική κατοικία) και ΟΕΕ (εργατική εστία).

Συνεπώς, από 01/01/2017, συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή για τους μισθωτούς τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ τα ακόλουθα ποσοστά ασφάλισης των συνεισπραττόμενων κλάδων, όπως έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν:

Κλάδοι ασφάλισης Ποσοστά

ασφαλισμένος εργοδότης σύνολο

Ανεργία ΟΑΕΔ 1,83% 3,17% 5%

ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 0,10% 0,36% 0,46%

Λ.ΠΕ.Α.Ε. 0% 0,15% 0,15%

Σύνολο 1,93% 3,68% 5,61%

ΟΕΚ (εργατική κατοικία) 1% 0% 1%

ΟΕΕ (εργατική εστία) 0,35% 0% 0,35%

Σύνολο 3,28% 3,68% 6,96%

Ασφαλιστικές εισφορές επαγγελματικού κινδύνου

Οι επιχειρήσεις και εργασίες που υπόκεινται στην εισφορά επαγγελματικού κινδύνου ορίστηκαν με τις διατάξεις του Β.Δ. 473/61 (Φ.Ε.Κ. 119/Α΄/1961), που εκδόθηκε, κατ’Α εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 4104/60 (ΦΕΚ 147/Α΄/1960) – (Εγκ.158/61 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). Η εν λόγω ειδική εργοδοτική εισφορά βαρύνει τις ρητά καθοριζόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Β.Δ. 473/61 επιχειρήσεις ή εργασίες (Εγκ. 205/61 τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Εισφορά ασφαλισμένου εισφορά εργοδότη σύνολο

0% από 01/01/2017 1% από 01/01/2017 1% από 01/01/2017

Ασφαλιστικές εισφορές πρόνοιας

Από 01/01/2017, εισφορές υπέρ κλάδου πρόνοιας θα παρακρατηθούν υπέρ του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) πρώην Τομέας Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ως ακολούθως:

Εισφορά ασφαλισμένου εισφορά εργοδότη σύνολο

4% από 01/01/2017 0% από 01/01/2017 4% από 01/01/2017

Ως βάση υπολογισμού των εισφορών ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές, με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές, λόγω γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού και, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάξεις, στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών. Ο κατώτατος βασικός μισθός άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ.

Συνεπώς, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των ασφαλισμένων και των εργοδοτών ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 ευρώ και ισχύει από 01-01-2017. Το εν λόγω ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά, όμως, μόνο στην εισφορά ασφαλισμένου.

Κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών

Η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς μισθωτών με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους, καθορίζεται με βάση το ποσό που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Συνεπώς, το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών επί πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, που, από 01/01/2017, εντάσσονται στον ΕΦΚΑ, ανέρχεται στο ποσό των 586,08 ευρώ και ισχύει από 01-01-2017. Στις περιπτώσεις που ο μισθωτός είναι έως 25 ετών, η ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών της κατηγορίας αυτής με πλήρη απασχόληση και των εργοδοτών τους είναι η προβλεπόμενη με τις διατάξεις της παρ.3 (περ.β΄) της υποπαρ.ΙΑ.11 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), ήτοι 510,95 ευρώ.

Επισημαίνεται, επίσης ότι, εφόσον η απασχόληση δεν είναι πλήρης, οι εισφορές υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως καταβαλλόμενων αποδοχών, έστω κι αν αυτές υπολείπονται της ανωτέρω κατά περίπτωση ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού εισφορών. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία εργαζομένου–εργοδότη για μερική απασχόληση για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, δηλαδή για απασχόληση μικρότερης διάρκειας από την πλήρη, πρέπει να προκύπτει από σχετική σύμβαση εργασίας.