ΕΧΑΕ: Καθαρά κέρδη 3,1 εκ. ευρώ το 2017

Καθαρά κέρδη μετά από φόρους 3,1 εκατ. ευρώ, παρουσίασε ο όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2017, έναντι 1,4 εκατ. ευρώ το 2016. Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το 2017, μετά από φόρους και ζημιές αποτίμησης χρεογράφων, υπολογίζονται σε 0,042 ευρώ, έναντι 0,033 ευρώ το 2016.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 27,4 εκατ. το 2017 έναντι 26,7 εκατ. το 2016, αυξημένος κατά 2,6%.

Παρά τη μικρή μείωση της αξίας συναλλαγών στη χρηματιστηριακή αγορά κατά το 2017 σε σχέση με το 2016, η συγκρατημένη αύξηση των ενοποιημένων εσόδων του Ομίλου οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από εταιρικές πράξεις σε συνδυασμό με την αύξηση της κεφαλαιοποίησης στην αγορά αξιών. Συγκεκριμένα, το 2017 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 58,8 εκατ. έναντι 60,5 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση 2,8%.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 22% συγκρινόμενη με το 2016 (50,2 δισ. έναντι 41,3 δισ.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών, στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε να προτείνει στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος 0,05 ευρώ ανά μετοχή. Επίσης, το ΔΣ της Εταιρείας αποφάσισε να προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή.